dnes je 15.7.2024

Input:

62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 18. února 2003
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do Evropského parlamentu konaných v České republice, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.
§ 2
(1)  Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
(2)  Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.
(3)  Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební obvod.
§ 3
(1)  Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období Evropského parlamentu.
(2)  Volby do Evropského parlamentu konané v České republice vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „Rada”) nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
§ 4
(1)  Komunikační centrálou jiného členského státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát”) je pro účely tohoto zákona orgán jiného členského státu, který je tímto státem určen pro komunikaci s ostatními členskými státy Evropské unie ve věcech voleb do Evropského parlamentu.
(2)  Komunikační centrálou pro vzájemnou výměnu informací s jinými členskými státy je Ministerstvo vnitra. Komunikační centrála plní tyto úkoly:
a)  přijímá od komunikačních centrál jiných členských států informace o voličích, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a kteří projevili vůli hlasovat nebo kandidovat v jiném členském státě,
b)  ve lhůtě do 5 pracovních dnů ověřuje pro komunikační centrálu jiného členského státu, zda státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném
Nahrávám...
Nahrávám...