dnes je 28.5.2024

Input:

8/2003 F.z., Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002

8/2003 F.z., Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002
Sdělení
k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002
 
Referent: Ing. Václav Zika, tel.: 257 04 31 97
č. j: 494/1 173/2003
 
ze dne 7. ledna 2003
Koncem roku 2002 byla po předchozím souhlasu Pracovní skupiny č. 1 Výboru OECD pro fiskální záležitosti (WP1 CFA OECD) schválena samotným CEA OECD aktualizace vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění ( „2002 Update“), která je vypracovávána v rámci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. 20. ledna 2003 tento dokument formálně odsouhlasí i Rada OECD.
Cílem tohoto sdělení je informovat o významnějších změnách, ke kterým na základě této aktualizace dochází, a to nejen v rámci samotného textu jednotlivých článků vzorové smlouvy, ale i komentáře k nim.
TEXT SMLOUVY
V článku 3 („Všeobecné Definice“) dochází pouze k technické změně v definici výrazu „státní příslušník“, a to pro případ fyzických osob. Výraz bude ve vztahu ke smluvnímu státu zahrnovat každou fyzickou osobu, která je státním občanem nebo příslušníkem tohoto smluvního státu. Definice je tedy rozšířena o koncept tzv. „citizenship“, a to z důvodu toho, že je tento častěji používán v některých státech než tzv. „nationality“.
Článek 13 (Zisky ze zcizení majetku) se rozšiřuje o nové ustanovení pojednávající o zdaňování zisků ze zcizení určitého druhu akcií. Takové nebo obdobné ustanovení již některé české smlouvy o zamezení dvojího zdanění obsahují.
Předmětné ustanovení zní následovně: Zisky, které pobírá rezident jednoho smluvního státu ze zcizení akcií, jejichž hodnota se odvozuje z více jak 50 procent, přímo nebo nepřímo, z nemovitého majetku umístněného ve druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.
Toto ustanovení zajišťuje, že zisky ze zcizení takových akcií a zisky ze zcizení nemovitého majetku, který ve skutečnosti představuje základ hodnoty daných akcií (zdaňování těchto zisků je upraveno odstavcem 1 článku 13), podléhají zdanění v tomtéž státě.
Na základě tohoto ustanovení je povoleno zdaňovat celkový zisk ze zcizení akcií, i když se část hodnoty předmětných akcií odvozuje z jiného majetku, než je nemovitý majetek umístěný v daném státě.
Určení toho, zda akcie společnosti pobírají více než 50 procent své hodnoty, přímo nebo nepřímo, z nemovitého majetku umístěného ve smluvním státě se uskutečňuje porovnáním hodnoty takového nemovitého majetku ve vztahu k hodnotě všeho majetku vlastněného společností, aniž by se braly do úvahy dluhy nebo jiné finanční závazky společnosti, ať zajištěné či nezajištěné zástavním právem na příslušný nemovitý majetek.
Je zřejmé, že toto ustanovení může být při dvoustranných jednáních popř. rozšířeno např. i na zcizení podílů na společnostech, které nevydávají akcie, může se dohodnout snížení nebo naopak navýšení uváděné procentní hodnoty, atd.
Do vzorové smlouvy se vkládá zcela nový článek 27 (Pomoc při výběru daní), který stanovuje pravidla, na základě kterých se mohou smluvní státy dohodnout, že si budou vzájemně poskytovat danou pomoc. Jde o rozsáhlý, osmi odstavcový článek, který však bude Česká republika
Nahrávám...
Nahrávám...