dnes je 15.7.2024

Input:

71/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 71/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. března 1996 byla v Kuala Lumpur podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 9. března 1998.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 2 dnem 9. března 1998.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně. Do anglického znění Smlouvy, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.
SMLOUVA
mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Vláda České republiky a vláda Malajsie,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou smluvních státech, (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem Malajsie a jménem České republiky nebo jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou:
a)  v České republice:
(i)  daň z příjmů fyzických osob; a
(ii)  daň z příjmů právnických osob;
b)  v Malajsii:
(i)  daň z příjmů;
(ii)  doplňková daň z příjmů, tj. rozvojová daň; a
(iii)  daň z příjmů z těžby nafty;
3. Tato smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně z příjmu stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Česká republika” označuje území České republiky, na kterém mohou být podle českého zákonodárství a v souladu s mezinárodními právními předpisy vykonávána svrchovaná práva České republiky;
b)  výraz „Malajsie” označuje území Federace Malajsie, výsostné vody Malajsie a mořské dno a podloží výsostných vod a zahrnuje jakékoli oblasti za hranicemi výsostných vod Malajsie a mořské dno a podloží takové oblasti, která byla nebo může být označena podle zákonů Malajsie a v souladu s mezinárodním právem jako území, na němž mohou být vykonávána svrchovaná práva Malajsie týkající se průzkumu a využívání přírodních zdrojů, ať živých nebo neživých;
c)  výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují podle souvislosti Českou republiku a Malajsii;
d)  výraz „osoba” označuje fyzickou osobu,
Nahrávám...
Nahrávám...