dnes je 28.5.2024

Input:

7/2005 F.z., Metodický pokyn ve věci žádosti tuzemské pojišťovny o rozšíření pojišťovací nebo zajišťovací činnosti o činnosti související (výhradně pro potřeby státního dozoru)

7/2005 F.z., Metodický pokyn ve věci žádosti tuzemské pojišťovny o rozšíření pojišťovací nebo zajišťovací činnosti o činnosti související (výhradně pro potřeby státního dozoru)
Metodický pokyn ve věci žádosti tuzemské pojišťovny o rozšíření pojišťovací nebo zajišťovací činnosti o činnosti související
(výhradně pro potřeby státního dozoru)
 
Referent: Mgr. Libuše Palečková, tel.: 257 042 672
Č. j.: 32/133 270/2004-322
 
ze dne 31. prosince 2004
Ministerstvo financí České republiky vydává metodický pokyn pro zpracování žádosti tuzemské pojišťovny o rozšíření pojišťovací nebo zajišťovací činnosti o činnosti související.
I. Seznam podkladů a informací, které jsou Ministerstvem financí Úřadem státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (dále jen „ministerstvo“) vyžadovány pro správní řízení ve věci vydání rozhodnutí o udělení povolení tuzemské pojišťovně pro činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací činností (dále i „související činnost“):
• žádost podle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví o udělení povolení obsahuje:
a) obchodní firmu,
b) sídlo,
c) předmět žádosti,
d) označení související činnosti,
e) důvod rozšíření činnosti,
f) podpis oprávněné osoby;
• rozhodnutí tuzemské pojišťovny o změně rozsahu činnosti;
• stávající výpis z obchodního rejstříku - ne starší 3 měsíců;
• dopad změny předmětu činnosti do obchodního plánu (zejména předpokládané výnosy a náklady v členění na náklady a výnosy spojené se zavedením činnosti uvedené v žádosti, dopad do solventnosti);
• popis předmětné související činnosti, včetně prohlášení, že pojišťovna je schopna tuto činnost zabezpečovat organizačně, personálně, materiálně;
• seznam příloh.
II. Žádost, včetně všech souvisejících údajů a příloh, předkládá pojišťovna ministerstvu vždy v jednom vyhotovení; součástí dokladů a dalších písemností předkládaných ministerstvu v cizím jazyce musí být jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
III. Ministerstvo o předmětné žádosti rozhodne ve správním řízení.
IV Související předpisy:
• Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 2 odst. 1 písm. h) - Vymezení pojmů
§ 3 odst. 4 - Provozování činností v pojišťovnictví
§ 6 odst. 2 - Státní dozor v pojišťovnictví
§ 6a - Působnost ministerstva
§ 38 - Správní řízení
• Obchodní zákoník

Tento Metodický pokyn nabývá platnosti dnem 1. ledna 2005. Dnem 1. ledna 2005 pozbývá platnosti Metodický postup ze dne 12. srpna 2004.
1 příloha: Žádost o udělení povolení k
Nahrávám...
Nahrávám...