dnes je 15.7.2024

Input:

69/2001 F.z., Opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace

69/2001 F.z., Opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Josef Podhorský, tel. 5704 4258
Čj.: 283/77 225/2001
Ing. Jozef Muk, tel. 5704 4180
ze dne 7. prosince 2001
Blažena Petrlíková, tel. 5704 4274
 
(1)  Tímto opatřením se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace.
(2)  Úprava postupů účtování pro nevýdělečné organizace se stanoví v příloze k tomuto opatření.
(3)  Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace, vydané Ministerstvem financí čj. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl. II
Toto opatření včetně příloh bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.
Čl. IV
Pro účetní jednotky uplatňující hospodářský rok podle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nabývá toto opatření účinnosti prvním dnem hospodářského roku zahajovaného v roce 2002.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha
Účtová osnova pro nevýdělečné organizace vydaná Ministerstvem financí čj. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 se upravuje takto:
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
1. V názvu účtové skupiny 04 se vypouštějí slova „nehmotného a hmotného”.
2. Zavádí se nový účet „043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku”.
3. Zrušuje se název účtu 061 a nahrazuje se názvem „Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem”.
4. Zrušuje se název účtu 062 a nahrazuje se názvem „Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem”.
5. Zrušuje se název účtu 063 a nahrazuje se názvem „Dlužné cenné papíry držené do splatnosti”.
Účtová třída 2 - Finanční účty
1. Zrušuje se název účtu 251 a nahrazuje se názvem „Majetkové cenné papíry k obchodování”.
2. Zrušuje se název účtu 253 a nahrazuje se názvem „Dlužné cenné papíry k obchodování”.
3. Zavádí se nový účet „259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku”,
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Zavádí se nový účet „373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací”.
Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, hospodářský výsledek, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty
1) Zavádí se nová účtová skupina „92 - Oceňovací rozdíly”
2) Zavádí se nový účet „921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků”.
Postupy účtování pro nevýdělečné organizace vydané Ministerstvem financí čj. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 se upravují takto:
Úvodní ustanovení
1. Čl. I odst. 4
Zrušují se slova „odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky,”
Nahrávám...
Nahrávám...