dnes je 28.5.2024

Input:

68/2004 F.z., Seznam Českých účetních standardů

68/2004 F.z., Seznam Českých účetních standardů
Seznam Českých účetních standardů
 
Za odbor 28 - Účetnictví:
Ing. Zdeněk Šafránek,
Č. j.: 28/127 688/2004
 
tel. 257 044 079
 
 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro finanční instituce“)
 
Číslo
Název
101
Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
102
Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka
103
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
104
Použití způsobů oceňování - standard zrušen
105
Kurzové rozdíly
106
Opravné položky
107
Rezervy
108
Cenné papíry
109
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
110
Deriváty
111
Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty
112
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
113
Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty
114
Inventarizační rozdíly
115
Konsolidace
 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro pojišťovny“)
 
Číslo
Název
201
Účty a zásady účtování na účtech
202
Otevírání a uzavírání účetních knih, závěrkové a podrozvahové účty, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven
203
Pohledávky z operací přímého pojištění a z operací zajištění a z operací zajištění
204
Předepsané hrubé pojistné
205
Závazky z operací přímého pojištění a z operací zajištění (včetně položky F. pasiv rozvahy)
206
Náklady na pojistná plnění
207
Technické rezervy v neživotním pojištění a v životním pojištění
208
Vlastní kapitál
209
Cizí kapitál a závazky, s výjimkou technických rezerv (viz standard č. 207) a položek E, G.I. a G.II. pasiv rozvahy (viz standard č. 205) - tj. rezervy na ostatní rizika a ztráty, věřitelé/závazky
210
Finanční umístění (investice)
211
Finanční umístění životního pojištění (položka D. aktiv rozvahy)
212
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (včetně položky G.II. aktiv rozvahy, popřípadě položky C.IV. aktiv rozvahy)
213
Náklady a výnosy
214
Pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou u exportních pojišťoven
215
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u České kanceláře pojistitelů (Garanční fond, hraniční pojištění, jiná činnost Kanceláře)
216
Zákonné pojištění (např. § 29 zákona č. 168/1999 Sb., vyhláška č. 125/1993 Sb., popřípadě další případy)
217
Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek (s výjimkou nemovitostí - viz standard č. 210)
218
Ostatní aktiva (zásoby aj., hotovost na účtech a v pokladně, dlužníci/pohledávky; s výjimkou standardu č. 203)
219
Inventarizační rozdíly
220
Zúčtování daní a dotací (včetně položek III.9., III.14. a III.15. výkazu zisku a ztráty) - daň z příjmů, odložená daň, daň z přidané hodnoty aj. nepřímé daně
221
Ostatní zúčtovací vztahy (zaměstnanci, instituce sociálního zabezpečení nebo zdravotního pojištění, popřípadě jiné s výjimkou standardu č. 220)
222
Přechodné účty aktiv a pasiv (s výjimkou odložených pořizovaných nákladů na pojistné smlouvy - viz standard č. 212)
223
Konsolidace účetní závěrky
 
Nahrávám...
Nahrávám...