dnes je 28.5.2024

Input:

62/2004 F.z., Zveřejnění zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele a likvidátora pojistných událostí

62/2004 F.z., Zveřejnění zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele a likvidátora pojistných událostí
Zkušební řád pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele
a likvidátora pojistných událostí
 
Referent: Ing. Hana Janáčková, tel.: 257 042 429
Č. j.: 32/132 966/2004-325-EO

Zkušební řád byl schválen ministrem financí dne 21. 12. 2004 pod č.j. 32/130 231/2004-325 a je platný pro všechny instituce oprávněné poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti - tyto instituce jsou zveřejněné ve Vyhlášce č. 582/2004 Sb. a pro pojišťovny, které tuto činnost mohou vykonávat jako činnost související s pojišťovací činností za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a vyhláškou - tyto pojišťovny jsou zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na internetových stránkách Ministerstva financí a pro Ministerstvo financí.
Zkouškové otázky budou jednotné a budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí. Pro případné zájemce bude k dispozici program na generování zkouškových testů.
Zkušební řád pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele a likvidátora pojistných událostí
Základní ustanovení
Čl.1
1. Tento řád upravuje způsob, složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí a podmínky, za kterých lze tyto zkoušky vykonat.
2. Účelem odborných zkoušek je stanovit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost k výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí stanovenou zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (dále jen „vyhláška“).
3. Odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti zabezpečují oprávněné instituce uvedené ve vyhlášce a pojišťovny po splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) a vyhláškou a pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí.
4. Každá instituce a pojišťovna zabezpečující odborné zkoušky vydá ve smyslu čl. 3 svůj vlastní zkušební řád.
5. Zkušební řád je závazný pro uchazeče, kteří podali přihlášku k odborné zkoušce, i pro všechny členy zkušební komise a organizátory odborných zkoušek.
6. Pověření pracovníci Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí jsou oprávněni se kdykoliv zúčastnit odborné zkoušky, což jim předseda zkušební komise musí kdykoliv umožnit.
Odborná zkouška
Čl. 2
1. Odbornou zkouškou (dále jen „zkouška“) se prokazují znalosti uchazeče nejméně v rozsahu odborného minima znalostí požadovaného pro příslušný kvalifikační stupeň odborné způsobilosti stanoveného zákonem a vyhláškou pro provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a
Nahrávám...
Nahrávám...