dnes je 19.7.2024

Input:

58/2010 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 58/2010 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2007 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 1 dne 12. května 2010 a její ustanovení se provádějí v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
Dnem, kterým se začala provádět tato smlouva, přestala být platná a přestala se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou ustanovení Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané v Praze dne 2. listopadu 1981 a vyhlášené pod č. 99/1983 Sb.
Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

  
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
BOSNOU A HERCEGOVINOU
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU
ČESKA REPUBLIKA A BOSNA A HERCEGOVINA,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z celkového majetku nebo z částí příjmu nebo majetku, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  v České republice:
(i)  daň z příjmů fyzických osob;
(ii)  daň z příjmů právnických osob;
(iii)  daň z nemovitostí;

(dále nazývané „česká daň”);
b)  v Bosně a Hercegovině:
(i)  daň z platu;
(ii)  daň ze zisku podniku;
(iii)  daň z příjmů z hospodářské a profesní činnosti;
(iv)  daň z výnosu ze zemědělství a lesnictví;
(v)  daň z nemovitostí;
(vi)  daň z výnosu z majetku a majetkových práv;
(vii)  daň z výnosu z autorských práv, patentů a technických inovací;
(viii)  daň z hrubého příjmu fyzické osoby;

(dále nazývané „daň Bosny a Hercegoviny”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si
Nahrávám...
Nahrávám...