dnes je 19.7.2024

Input:

50/2001 F.z., Sdělení k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného čj. 111/74 200/1997, ve znění opatření čj. 111/50 030/1998, čj. 111/60 840/1998, čj. 114/6 188/2000, čj. 114/43 343/2000 a čj. 114/117 849/2000 (dále jen "opatření")

50/2001 F.z., Sdělení k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného čj. 111/74 200/1997, ve znění opatření čj. 111/50 030/1998, čj. 111/60 840/1998, čj. 114/6 188/2000, čj. 114/43 343/2000 a čj. 114/117 849/2000 (dále jen "opatření")
Sdělení
k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného čj. 111/74 200/1997, ve znění opatření čj. 111/50 030/1998, čj. 111/60 840/1998, čj. 114/6 188/2000, čj. 114/43 343/2000 a čj. 114/117 849/2000 (dále jen „opatření”)
 
Referent: Ing. Eminger, tel.: 5704 4007
Čj.: 283/54 989/2001
Účelem tohoto sdělení je souhrnně vyložit postupy účtování a třídění podle rozpočtové skladby v možných případech přímého čerpání prostředků z dotací a půjček krajskými úřady a obcemi prostřednictvím účtů otevřených u bank.
1. Pokud kraje a obce realizují své investiční výdaje kryté dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím bankovních účtů k limitám organizačních složek státu, zaúčtují otevření limitu výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků. Přijaté faktury se účtují na vrub účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé. Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání se zaúčtuje na vrub příslušného účtu 02X a ve prospěch účtu 042.
Realizované výdaje se účtují běžně do výše limitu ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu s použitím odpovídající položky seskupení položek 61 rozpočtové skladby a na vrub účtu 321 - Dodavatelé. Koncem každého měsíce se vyúčtuje úhrnná částka realizovaných investičních výdajů na vrub účtu 223 s použitím položky 4211 - Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, případně 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků. Souběžně s tímto zápisem se tato dotace vyúčtuje v souladu s ustanovením postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (viz postupy účtování, účtová třída 2, článek III bod 3).
Ve výši uskutečněného čerpání investičních prostředků se vytvoří fond dlouhodobého majetku zápisem na vrub účtu 211 a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku.
2. V případě, kdy je příspěvkové organizaci zřízené krajem nebo obcí poskytnuta dotace na financování programů a akcí podle § 54 odst. 1 a § 65 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, má příspěvková organizace dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu. O tomto bankovním účtu však příspěvková organizace neúčtuje. V § 65 odst. 7 uvedeného zákona se stanoví, že příspěvková organizace čerpá finanční prostředky přímou úhradou potřeb akce z příslušného rozpočtového výdajového účtu.
Nahrávám...
Nahrávám...