dnes je 15.7.2024

Input:

42/1992 Sb., Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění účinném k 1.1.2006

č. 42/1992 Sb., Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění účinném k 1.1.2006
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1991
o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
297/1992 Sb.
(k 23.6.1992)
doplňuje, též ruší § 26
496/1992 Sb.
(k 29.10.1992)
doplňuje
72/1994 Sb.
(k 1.5.1994)
ruší § 25, § 27 až 28a a § 28c
144/1999 Sb.
(k 15.7.1999)
mění
nález ÚS
3/2000 Sb.
(k 7.1.2000)
ruší ust. § 13 odst. 4 až 10, § 13a až 13c a § 18 odst. 4
310/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění v § 13 doplňuje odst. 4
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění slova v § 19 odst. 2
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 18 mění odst. 3
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon stanoví
a)  způsob úpravy majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,
b)  způsob přizpůsobení vnitřních právních poměrů družstva obchodnímu zákoníku1) ,
c)  způsob přeměny družstev na jiné podnikatelské formy podle obchodního zákoníku2) ,
d)  vydání majetku Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže, získaného družstvy od 1. ledna 19903) .
§ 2
(1)  Vypořádání majetkových účastí členů a jiných oprávněných osob na majetku družstev, přizpůsobení vnitřních právních poměrů obchodnímu zákoníku1) , popřípadě přeměnu na jinou podnikatelskou formu (dále jen „transformace”) provedou všechna družstva vzniklá před účinností tohoto zákona podle transformačního projektu, vypracovaného a schváleného podle tohoto zákona.
(2)  Schválený transformační projekt je pro oprávněné osoby a orgány družstva závazný.
(3)  Transformaci neprovádějí družstva vzniklá po 1. lednu 1992 podle obchodního zákoníku.
ČÁST DRUHÁ
POSTUP TRANSFORMACE DRUŽSTEV
§ 3
Vypořádání se státem
(1)  Stát a družstvo mají právo na vzájemné vypořádání finančních náhrad za nemovitosti, popřípadě jejich zhodnocení nebo znehodnocení, za živý a mrtvý inventář v případech, kdy došlo k úplatnému převodu ze státu na družstvo nebo opačně a nemovitost nebo živý a mrtvý inventář byly předány oprávněné osobě podle zvláštních předpisů4) .
(2)  O rozsahu práv a povinností podle odstavce 1, o jejich vyčíslení a o způsobu a lhůtách vzájemného majetkového vypořádání těchto nároků uzavře, před vypracováním transformačního projektu, družstvo dohodu s orgánem republiky, příslušným podle zvláštních předpisů5) . Nedojde-li k dohodě do tří měsíců od vydání nemovitosti oprávněným osobám v případech, kdy dojde k vydání nemovitosti po účinnosti tohoto zákona, rozhodne na návrh jednoho z účastníků soud.
(3)  Družstvo vyčíslí majetek Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže, převedený na družstvo od 1. ledna 1990 bez povolení federálního ministerstva financí3) a vydá jej na základě dohody o vydání věci příslušnému orgánu státní správy republiky. Návrh dohody vypracuje družstvo do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona.
(4)  Majetek, který připadne družstvu podle odstavců 1 a 2, se zahrne do čistého jmění družstva, určeného k transformaci.
§ 4
Oprávněné osoby
Oprávněnými osobami podle tohoto zákona jsou fyzické osoby, vymezené podle jednotlivých druhů družstev v § 14, 19 a 23 tohoto zákona.
§ 5
Postup transformace
(1)  Představenstvo družstva je povinno svolat oprávněné osoby na valnou hromadu k volbě transformační rady (dále jen „rada”) družstva do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro přihlášení oprávněných osob. Valná hromada je řádně svolána, jestliže pozvánky byly odeslány doporučenými dopisy na adresu oprávněných osob nebo doručeny proti
Nahrávám...
Nahrávám...