dnes je 16.4.2024

Input:

32/2010 F.z., Zpráva o aspektech převodních cen u podnikových restrukturalizací Kapitola IX Směrnice o převodních cenách

32/2010 F.z., Zpráva o aspektech převodních cen u podnikových restrukturalizací Kapitola IX Směrnice o převodních cenách
OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
ZPRÁVA O ASPEKTECH PŘEVODNÍCH CEN U PODNIKOVÝCH RESTRUKTURALIZACÍ
KAPITOLA IX SMĚRNICE O PŘEVODNÍCH CENÁCH

  
PŘEDMLUVA
Tato Zpráva byla dne 22. června 2010 schválena Výborem pro finanční záležitosti a dále dne 22. července Radou OECD. Dne 22. července 2010 došlo k úpravě Doporučení Rady o stanovení převodních cen mezi sdruženými podniky [C(95)126/FINAL], které bere v úvahu doplnění zde přiložené nové Kapitoly IX a revizi Kapitol I—III Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy.
OBSAH
 
Kapitola IX
302
Aspekty převodních cen u podnikových restrukturalizací
302
Úvod
302
A Rozsah
302
   A1 Podnikové restrukturalizace spadající do rozsahu této kapitoly
302
   A2 Problémy spadající do rozsahu této kapitoly
302
B Aplikace Článku 9 Modelové smlouvy OECD a této Směrnice na podnikové restrukturalizace: teoretický rámec
303
Část I: Zvláštní ohledy na rizika
303
A Úvod
303
B Smluvní podmínky
303
   B1 Určení, zda je jednání sdružených podniků v souladu se smluvní alokací rizik
304
   B2 Určení, zda je alokace rizik v rámci řízené transakce v souladu s principem tržního odstupu
304
B3 Jaké jsou důsledky alokace rizika
308
C Problematika dodržování předpisů
309
Část II: Kompenzace za samotnou restrukturalizaci na základě principu tržního odstupu
309
A Úvod
309
B Chápání samotné restrukturalizace
309
   B1 Identifikace restrukturalizačních transakcí: funkce, majetek a rizika před a po restrukturalizaci
310
   B2 Chápání obchodních důvodů pro restrukturalizaci a očekávaných přínosů restrukturalizace, včetně role synergií
310
   B3 Ostatní možnosti, které mají strany reálně k dispozici
311
C Realokace ziskového potenciálu v důsledku podnikové restrukturalizace
312
   C1 Ziskový potenciál
312
   C2 Realokace rizik a ziskového potenciálu
312
D Převod něčeho hodnotného (např. majetku nebo pokračujícího podniku)
313
   D1 Hmotný majetek
313
   D2 Nehmotný majetek
314
   D3 Převod činností (pokračujícího podniku)
316
   D4 Outsourcing
317
E Odškodnění restrukturalizovaného subjektu za ukončení/významnou změnu stávajících ujednání
318
   E1 Zda je ujednání, které je ukončeno, neprodlouženo nebo podstatně změněno, formálně zachyceno v písemné podobě a obsahuje klauzuli o odškodnění
318
   E2 Zda jsou podmínky smlouvy a existence/neexistence klauzule o odškodnění či jiného druhu záruky (stejně jako podmínky dané klauzule, pokud je obsažena) v souladu s principem tržního odstupu
319
   E3 Zda jsou práva na odškodnění stanovena v rámci komerční legislativy nebo zvykového práva
320
   E4 Zda by na základě principu tržního odstupu jiná strana byla ochotna odškodnit stranu, která v souvislosti s ukončením/podstatnou změnou smlouvy utrpí určitou újmu
320
Část III: Odměna v rámci post-restrukturalizačních řízených transakcí
321
A Podnikové restrukturalizace versus „strukturování“
321
   A1 Obecná zásada: žádná odlišná aplikace principu tržního odstupu
VI
Nahrávám...
Nahrávám...