dnes je 16.4.2024

Input:

31/2010 F.z., Přehled srovnatelnosti a ziskových metod: revize Kapitol I-III Směrnice o převodních cenách

31/2010 F.z., Přehled srovnatelnosti a ziskových metod: revize Kapitol I-III Směrnice o převodních cenách
OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
PŘEHLED SROVNATELNOSTI A ZISKOVÝCH METOD:
REVIZE KAPITOL I-III SMĚRNICE O PŘEVODNÍCH CENÁCH
PŘEDMLUVA
Tato Zpráva byla dne 22. června 2010 schválena Výborem pro finanční záležitosti a dne 22. července Radou OECD. Dne 22. července 2010 bylo Doporučení Rady ke stanovení převodních cen mezi sdruženými podniky [C(95)126/FINAL] upraveno berouce v úvahu zde přiloženou revizi Kapitol I—III a doplnění nové Kapitoly IX Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy.
OBSAH
 
Kapitola I
245
Princip tržního odstupu
245
A Úvod
245
B Výklad principu tržního odstupu
245
   B1 Článek 9 Modelové daňové smlouvy OECD
245
   B2 Prosazení mezinárodní shody na principu tržního odstupu
247
C Netržní přístup: rozdělení globálního zisku podle vzorce
247
   C1 Pozadí a popis přístupu
247
   C2 Srovnání s principem tržního odstupu
248
   C3 Odmítnutí netržních metod
249
D Jak uplatňovat princip tržního odstupu
250
   D1 Srovnávací analýza
250
   D2 Rozpoznání skutečně realizovaných transakcí
254
   D3 Ztráty
256
   D4 Dopady vládních politik
256
   D5 Použití ocenění pro účely cla
257
Kapitola II
258
Část I Volba metody pro stanovení převodních cen
258
A Volba nejvhodnější metody pro stanovení převodních cen dle okolností konkrétního případu
258
B Použití více než jedné metody
259
Část II: Tradiční transakční metody
259
A Úvod
259
B Metoda srovnatelné nezávislé ceny
259
   B1 Obecně
259
   B2 Příklady použití metody CUP
260
C Metoda ceny při opětovném prodeji
260
   C1 Obecně
260
   C2 Příklady použití metody ceny při opětovném prodeji
263
D Metoda nákladů a přirážky
263
   D1 Obecně
263
   D2 Příklady použití metody nákladů a přirážky
266
Část III: Transakční ziskové metody
266
A Úvod
266
B Transakční metoda čistého rozpětí
266
   B1 Obecně
266
   B2 Silné a slabé stránky
267
   B3 Jak ji používat
268
   B4 Příklady použití transakční metody čistého rozpětí
274
C Transakční metoda rozdělení zisku
274
   C1 Obecně
274
   C2 Silné a slabé stránky
274
   C3 Jak ji používat
275
D Závěry pro transakční ziskové metody
280
Kapitola III
281
A Provádění srovnávací analýzy
281
   A1 Typický proces
281
   A2 Obsáhlá analýza okolností daňového poplatníka
282
   A3 Zhodnocení řízené transakce a volba zkoumané/testované strany
282
   A4 Srovnatelné nezávislé transakce
285
   A5 Přijetí či odmítnutí potenciálních srovnatelných údajů
287
   A6 Úpravy z hlediska srovnatelnosti
288
   A7 Tržní rozpětí
289
B Problematika načasování v rámci srovnatelnosti
291
   B1 Čas původu
291
   B2 Čas sběru
291
   B3 Počáteční vysoce nejisté ocenění a nepředvídatelné události
291
   B4 Údaje z let následujících po roku transakce
292
   B5 Užití údajů z období více let
292
C Otázky dodržování předpisů
292
Příloha I ke kapitole II
293
Citlivost ukazatelů hrubého a čistého zisku
293
Příloha III ke kapitole II
295
Názorný příklad různé míry zisků při aplikaci transakční metody rozdělení zisku
295
Příloha ke kapitole III
296
Příklad úpravy pracovního kapitálu
296
Nahrávám...
Nahrávám...