dnes je 19.7.2024

Input:

27/2004 F.z., Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2003 (výhradně pro potřeby státního dozoru)

27/2004 F.z., Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2003 (výhradně pro potřeby státního dozoru)
Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2003 (výhradně pro potřeby státního dozoru)
 
Referent: Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184
Č. j.: 32/62 305/2004-328
 
ze dne 23. dubna 2004
Ministerstvo financí České republiky vydává metodický pokyn pro zpracování výročních zpráv za rok 2003 pro pojišťovny a zajišťovny, kterým bylo uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví na území České republiky.
Výroční zpráva za rok 2003 musí obsahovat:

Komentáře
1.  Zajištění - způsob a rozsah zajištění, zajišťovatelé pro jednotlivé druhy pojištění.
2.  Mimobilanční závazky.
3.  Zálohy - uvést jednotlivé, významné poskytnuté zálohy zaúčtované k 31. 12. 2003 v členění na provozní a ostatní zálohy. U ostatních uvést konkretizaci účelu, výši, předpokládaný časový horizont trvání zálohy (ze smlouvy), eventuálně termín následného plnění, obchodní firma subjektu, kterému byla záloha poskytnuta.
4.  Dlouhodobé, významné pohledávky z účtové skupiny 32 v analytickém členění.
5.  Dlouhodobé, významné závazky s rozdělením na závazky z účtové skupiny 33 a 36.
6.  Účetní závěrku (Rozvahu; Výkaz zisku a ztráty, přílohu s vysvětlivkami dle Opatření FMF V/2 - 31 380/1992 ve znění pozdějších změn a doplňků).
7.  Auditorskou zprávu (nestačí pouze výrok).
8.  Seznam akcionářů k 31. 12. 2003 (s podílem nad 10 % s uvedením výše jejich podílu) a poslední známý stav akcionářů.
9.  Aktuální přehled členů statutárních orgánů.
10.  Informace o vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou (za předpokladu její existence) ve smyslu § 66 a) Obchodního zákoníku, včetně předložení ovládací smlouvy, popř. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu odst. 9 výše uvedeného paragrafu.
Nahrávám...
Nahrávám...