dnes je 19.7.2024

Input:

200/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

č. 200/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že 26. srpna 1986 byla v Brazílii podepsána Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. listopadu 1990.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 2 dnem 14. listopadu 1990.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Vláda Československé socialistické republiky a Vláda Brazilské federativní republiky přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou smluvních státech (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu vybírané ve prospěch každého ze smluvních států, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Současné daně, na které se smlouva vztahuje, jsou:
a)  v Brazílii:
-  federální daň z příjmu, s výjimkou daně z dodatkových příjmů a daně na činnosti menšího významu (dále nazývaná „brazilská daň”)
b)  v Československu:
-  daň ze zisku;
-  daň ze mzdy;
-  daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;
-  daň zemědělská;
-  daň z příjmů obyvatelstva;
-  daň domovní (dále nazývané „československá daň”).
3. Tato smlouva se vztahuje také na daně stejného nebo podobného druhu, které budou vybírány vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí vzájemné změny, které byly provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Ve smyslu této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Brazílie” označuje území Brazilské federativní republiky, což je území pevniny a ostrovů a jemu odpovídající vzdušný prostor a rovněž výsostné vody a jim odpovídající mořské dno a podloží, včetně vzdušného prostoru nad výsostným územím, nad nímž v souladu s mezinárodním právem a brazilskými zákony mohou být vykonávána brazilská práva;
b)  výraz „Československo” označuje Československou socialistickou republiku;
c)  výraz „státní příslušníci” označuje:
I  - všechny fyzické osoby, které jsou státními občany některého
Nahrávám...
Nahrávám...