dnes je 3.10.2023

Input:

17/2008 F.z., Informace k novému PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY od 1. 1. 2009

17/2008 F.z., Informace k novému PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY od 1. 1. 2009
Informace k novému
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
od 1.1. 2009

Od 1. ledna 2009 je v platnosti nový tiskopis vydaný Ministerstvem financí, a to pro přiznání k dani z přidané hodnoty, tiskopis č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č. 15.
Tiskopis se poprvé použije pro zdaňovací období leden 2009 u plátců či skupiny s měsíčním zdaňovacím obdobím nebo pro 1. čtvrtletí 2009 u plátců, případně osoby identifikované k dani se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Ostatní osoby (neplátce daně) použijí tento tiskopis poprvé tehdy, vznikne-li jim povinnost podat daňové přiznání v roce 2009.
Již na první pohled dostál tiskopis výrazných změn, neboť je pouze dvoustránkový.
] 1. strana obsahuje identifikační údaje o osobě, která daňové přiznání podává, prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů, nově se v přiznání za poslední zdaňovací období v kalendářním roce uvádí kód zdaňovacího období pro další kalendářní rok (v určitých situacích pak tento údaj nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období);
] 2. strana pak obsahuje údaje potřebné pro výpočet daňové povinnosti a záznamy finančního úřadu. Údaje, které se do tiskopisu uvádějí, jsou téměř totožné s předchozím přiznáním, pouze jsou v jiném členění.
Nově jsou v tiskopisu vizuálně zvýrazněny řádky nejčastěji vyplňované.

Tyto řádky jsou tmavě-zeleně podbarvené a měly by usnadnit orientaci v tiskopise běžným plátcům, tj. plátcům, kteří uskutečňují pouze plnění, u nichž uplatňují daň z přidané hodnoty na výstupu, nekrátí daň na vstupu podle § 76 zákona o DPH, a kteří neuskutečňují své ekonomické činnosti v rámci Evropského společenství ani ve třetích zemích. Zjednodušeně řečeno tyto řádky vyplňují plátci, kteří nakupují zboží nebo pořizují služby pouze od tuzemských osob a uskutečňují jen zdanitelná plnění, tzn. dodávají zboží nebo poskytují služby s místem plnění v tuzemsku.
Může se jednat např. o živnostníky, kteří svoji živnost uskutečňují pouze na území České republiky, jako jsou řemeslníci, obchodní zástupci, apod.; obchodníky se zbožím, kteří zboží nakupují a také prodávají v tuzemsku; osoby, které své poradenské služby poskytují pro osoby z tuzemska, jako jsou ekonomičtí poradci, daňoví poradci, advokáti, apod.; dále také stavební firmy, které provádí stavební práce výhradně na území tuzemska; aj.
Tito plátci v C. oddíle vyplní dle příslušných sazeb svoje uskutečněná plnění (výstupy) do řádků 1 a 2 v předchozím přiznání to byly řádky 210 a 215. Dále uvedou nárok na odpočetdaně (vstupy) dle příslušných sazeb do řádků 40 a 41 v předchozím přiznání to byly řádky 310 a 315, daň uvedou pouze ve sloupci „V plné výši“. Řádek 47 je pak součtovým řádkem nároku na odpočet daně. Nově oproti předchozímu přiznání vyplní řádek 48, na kterém pak z uplatněného nároku na odpočet daně (resp. z řádku č. 47) uvedou hodnotu hmotného majetku (včetně technického zhodnocení), odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem.
Plátci, kteří např. obchodují s osobami z Evropského společenství, ze třetích zemí, pořizují nové dopravní prostředky z jiných členských států nebo je do jiných členských
Nahrávám...
Nahrávám...