dnes je 15.7.2024

Input:

16/2002 F.z., Oprava Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele (Finanční zpravodaj 11/2001)

16/2002 F.z., Oprava Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele (Finanční zpravodaj 11/2001)
Oprava
Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele (Finanční zpravodaj 11/2001)
Ve Finančním zpravodaji č. 11/2001 na straně 309 v Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele čj. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001, došlo k několika textovým chybám. Správné znění je následující:
1. V Příloze č. 1 Účtová osnova správný název účtové skupiny 29 zní „29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku”.
2. V Příloze č. 1 Účtová osnova správný název účtu 291 zní „291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku”.
3. V Příloze č. 1 Účtová osnova název účtu 648 správně zní „648 - Ostatní provozní výnosy”.
4. V Příloze č. 1 Účtová osnova název účtu 666 správně zní „666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku”.
5. V Příloze č. 2 Čl. XIII odst. 7 správně zní: „Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, považují za součást ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí (ať je tato účtována v souladu s Čl. XV - Cenné papíry a podíly výsledkově nebo rozvahově). Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou, pak se kurzové rozdíly účtují na účet 414, s výjimkou dlužných cenných papírů. U dlužných cenných papírů neoceňovaných reálnou hodnotou se kurzový rozdíl účtuje podle odst. 6.”
6. V Příloze č. 2 v Čl. XV odst. 14 v první větě ve slovech „ve prospěch s účtu” nepatří písmeno „s”.
7. V Příloze č. 2 v Čl. XV odst. 16 písm. a) se doplňují v názvu účtu 414 chybějící slova „a závazků”.
8. V Příloze č. 2 Čl. XIX odst. 7 se v první větě třetího odstavce zrušují chybně uvedená slova „a u derivátů určených k obchodování”.
9. V Příloze č. 2 v Čl. XIX odst. 12 se zrušuje chybně uvedený text v závorce.
10. V Příloze č. 2 v Čl. XX odst. 3 název účtu 418 správně zní: „418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách”.
11. V Příloze č. 2. Čl. XXII odst. 3 správný název účtu 367 zní: „367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů”.
Nahrávám...
Nahrávám...