dnes je 3.10.2023

Input:

15/2007 F.z., Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M

15/2007 F.z., Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M
Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M
 
Referent: Ing. D. Sojková, e-mail: Dagmar.Sojkova@mfcr.cz
Č.j.: 11/20 471/2007-111
ze dne 16. února 2007
1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu
2) Atribut „Nástroj“
3) Atribut „Zdroj“
Ad 1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního deficitu / přebytku bylo nezbytné zajistit vykazování EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na úrovni jednotlivých položek druhového třídění v příjmech a položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění ve výdajích územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti a to v členění podle nástroje a zdroje financování. Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12M) byl proto rozšířen o část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování a část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování.
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:
I. příjmy z rozpočtu EU, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je nebo má být spolufinancována Evropskou unií,
II. související příjmy1) , kterými jsou:
II.a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci finančních mechanismů, která je nebo má být spolufinancována EHP / Norskem / Švýcarskem,
II.b národní financování, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1, která je nebo má být financována národními prostředky.

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. finančního výkazu sledují bez ohledu na to:
a) odkud byly přijaty2)
b) o jaké prostředky se jedná3)
c) zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje či jako refundace po realizaci výdaje, na jehož (spolu) financování jsou určeny.

(Pozn.: Příjmy z rozpočtu EU jsou typicky přijímány od kapitol státního rozpočtu, příjmy z EHP / Norska / Švýcarska od Národního fondu.)
Příjmy které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XI.
Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy (dále jen „příjmy“) v členění podle nástroje a zdroje financování se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:
I. výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je nebo má být spolufinancována z EU,
II. související výdaje4) , kterými jsou:
II.a výdaje spolufinancované
Nahrávám...
Nahrávám...