dnes je 5.3.2024

Input:

14/2007 F.z., Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-04U

14/2007 F.z., Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-04U
Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-04U
 
Referent: Ing. D. Sojková, e-mail: Dagmar.Sojkova@mfcr.cz
Čj.: 11/20 471/2007-111
ze dne 16. února 2007
1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu
2) Mimorozpočtové prostředky, převody do rezervních fondů kapitol
3) Atribut „Nástroj“
4) Atribut „Zdroj“
5) Ukazatele (vazba na část VII. finančního výkazu)
6) Kontrolní vazby
Ad 1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního deficitu / přebytku bylo nezbytné zajistit vykazování EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na úrovni jednotlivých položek druhového třídění v příjmech a položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění ve výdajích organizačních složek státu a státních fondů podle platné rozpočtové skladby, a to v členění podle nástroje a zdroje financování. Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U) byl proto rozšířen o část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování a část XII. Výdaje spolu financované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování.
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:
I. příjmy z rozpočtu EU, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je nebo má být spolufinancována Evropskou unií,
II. související příjmy1), kterými jsou:
II. a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci finančních mechanismů, která je nebo má být spolufinancována EHP / Norskem / Švýcarskem,
II. b národní financování, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1, která je nebo má být financována národními prostředky2).

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. finančního výkazu sledují bez ohledu na to:
a) odkud byly přijaty3)
b) o jaké prostředky se jedná4)
c) zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje či jako refundace po realizaci výdaje, na jehož (spolu)financování jsou určeny,
d) zda byly přijaty jako rozpočtové5) či mimorozpočtové6).

Příjmy které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XI.
Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy (dále jen „příjmy“) v členění podle nástroje a zdroje financování se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:
I. výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je nebo má být spolufinancována z EU,
II. související
Nahrávám...
Nahrávám...