dnes je 14.6.2024

Input:

13/2000 F.z., Postup při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání za rok 1999

13/2000 F.z., Postup při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání za rok 1999
Postup
při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání za rok 1999
 
Referent: Ing. Růžičková, tel. 5704 2239
Čj. 123/86 108/1999
1. Okresní úřady, Magistrát hl.m. Prahy a magistráty měst Brna, Ostravy a Plzně (dále jen „okresní úřady“)
a) Vypracují přehled o finančním vypořádání státního rozpočtu s okresními úřady, obcemi a organizacemi v jejich působnosti na příloze č. 1a. Upozorňujeme, že příloha č. 1a a doplňující příloha č. 1b se vypracuje pouze za okresní úřad.
b) Kontrolují a odsouhlasí jednotlivé tituly dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání uvedené Ministerstvem financí ČR na přílohách č. 2a - 2g a doplní do nich požadované údaje o čerpání účelových prostředků, o vratkách v průběhu roku 1999 a o vratkách v rámci finančního vypořádání za rok 1999. Okresní úřady vyplní pouze ty přílohy, které se jich týkají.
c) Při vyplnění přílohy č. 2a - 2d do sloupce „Vyčerpáno“ uvedou buď stejnou nebo menší částku, než jaká je uvedena ve sloupci „Poskytnuto“. Překročení účelových prostředků uvedou okresní úřady v komentáři. Ministerstvo financí ČR zaujme k jednotlivým překročeným titulům jednotné stanovisko pro všechny okresní úřady. Do sloupce „K vrácení při finančním vypořádání“ se vyúčtuje rozdíl sloupce „Poskytnuto“, sloupce „Vyčerpáno k 31. 12. 99“, případně sloupce „Vráceno během roku 99“. Sloupec „K využití v roce 2000“ je určen pouze pro dotační titul povodňové škody. Vzhledem k tomu, že zatím nebyl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, nelze nevyčerpané finanční prostředky na odstraňování povodňových škod čerpat do doby schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000.
d) Provedou na příloze č. 2e vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 6 k zákonu č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na dopravní obslužnost a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.
e) Na příloze č. 2f provedou vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu za okres podle přílohy č. 5 k zákonu č. 22/1999 Sb., a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na dopravní obslužnost, na školství a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.
f) Prostředky poskytnuté okresním úřadům z kapitoly VPS jako posílení účelové dotace na dávky sociální péče realizované spisy Ministerstva financí ČR pod čj. 373/61 605/99, čj. 373/64 228/99, čj. 373/87 755/99 a čj. 373/96 449/99 budou uvedeny a vyúčtovány na příloze č. 2g s rozdělením na vlastní okresní úřad a na obce.
g) Okresní úřady doplní další údaje na přílohách 3 - 11.
h) Předloží komentář k přílohám č. 2a-2g a přílohám č. 3-1 1 ke sdělení důležitých skutečností, které nelze získat z číselných údajů. Komentář zejména slouží ke zdůvodnění požadavků na využití
Nahrávám...
Nahrávám...