dnes je 28.5.2024

Input:

12/2001 F.z., Sdělení k aktualizaci Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2000

12/2001 F.z., Sdělení k aktualizaci Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2000
Sdělení
k aktualizaci Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2000
 
Referent: Ing. Martin Pražan, tel.:5704 2639
Čj.:251/95 352/2000
Poslední aktualizace Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD (dále jen Model) byla uveřejněna v listopadu 1997. V rámci programu Pracovní skupiny WP 1, což je složka Výboru pro fiskální záležitosti organizace OECD, bylo v loňském roce rozhodnuto, aby byla letos předložena nová aktualizace tomuto Výboru, který ji v dubnu roku 2000 schválil.
Vedle změn v Úvodu, v Komentáři k Modelu a ve výhradách jednotlivých zemí k tomuto Komentáři jsou nejdůležitější úpravou textu změny v jednotlivých článcích Modelu, zejména pak zrušení celého Článku 14. Důvodem těchto kroků, jak je uvedeno v Komentáři k tomuto článku, byl fakt, že ve skutečnosti neexistovaly rozdíly mezi pojetím stálé provozovny, uplatňovaným v Článku 7, a stálé základny, uplatňovaným v Článku 14, a mezi způsoby výpočtu zisků a daní, na něž se vztahoval Článek 7 nebo 14. Kromě toho nebylo vždy jasné, které činnosti spadají do Článku 14 nebo 7. Smysl zrušení Článku 14 je v tom, že příjem plynoucí ze svobodného povolání nebo jiné nezávislé činnosti podobného charakteru je nyní posuzován z hlediska Článku 7 jako zisky podniků. Konkrétní znění článků, v nichž došlo ke změnám, je uvedeno níže:
Článek 2
Nahrazuje se odstavec 4 tohoto článku následujícím způsobem:
„4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech.“
Článek 3
V 1. odstavci článku se přečíslovávají písmena c) až f) na d) až g) a přidávají se následující nová písmena c) a h):
„c) výraz „podnik“ se vztahuje k vykonávání jakékoliv činnosti;
h) výraz „činnost“ zahrnuje rovněž vykonávání svobodného povolání a jiných činností nezávislého charakteru.“
Článek 6
Nahrazuje se odstavec 4 článku:
„4. Ustanovení odstavců 1 a 3 platí rovněž pro příjmy z nemovitého majetku podniku.“
Článek 10
Pozměňuje se odstavec 4 článku následujícím způsobem:
„4. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže skutečný vlastník dividend, který je rezidentem jednoho smluvního státu, vykonává v druhém smluvním státě, jehož je rezidentem společnost vyplácející dividendy, průmyslovou nebo obchodní činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, a jestliže účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se skutečně váže k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7.“
Dále dochází k následující změně v odstavci 5:
„5. Jestliže společnost, která je rezidentem jednoho smluvního státu, dosahuje zisky nebo příjmy z druhého smluvního státu, nemůže tento druhý stát zdanit dividendy vyplácené společností, ledaže tyto dividendy jsou vypláceny rezidentu tohoto druhého státu nebo že účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se skutečně váže ke stálé provozovně, která je umístěna v tomto druhém státě, ani podrobit nerozdělené
Nahrávám...
Nahrávám...