dnes je 15.7.2024

Input:

11/2000 F.z., Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopností

11/2000 F.z., Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopností
Zásady
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopností
 
Referent: Ing. Dědková, tel. (02) 5704 2478;
Č. j.: 373/90 022/1999
Ing. Kopřivová. tel. (02) 5704 2493
 
I. Všeobecné podmínky
1. Dotace a návratné finanční výpomoci se poskytují podle zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
2. Účelem poskytování investičních a neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí je vytváření nových pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností *), resp. udržení stávajících míst.
3. Dotace a návratné finanční výpomoci jsou určeny pro podnikatelské subjekty zabývající se výrobní činností nebo poskytováním služeb a které:
a)  zaměstnávají v daném roce nejméně 55 % osob se změněnou pracovní schopností v průměrném evidenčním počtu (tj. nepřepočteném fyzickém poctu pracovníků), přičemž těžce zdravotně postižení se do výpočtu tohoto podílu započítávají třikrát;
b)  jsou podnikateli ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a b) obchodního zákoníku.
4. V případě nesplnění alespoň jedné z uvedených podmínek nelze dotaci ze státního rozpočtu poskytnout.
5. Ze státního rozpočtu jsou poskytovány
-  neinvestiční dotace na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
-  neinvestiční dotace sociálního charakteru,
-  investiční dotace,
-  návratné finanční výpomoci.
6. Dotace a návratné finanční výpomoci jsou ze státního rozpočtu uvolňovány na základě žádosti, která musí být Ministerstvu financí předložena nejpozději do 30. září daného rozpočtového roku. Členská výrobní družstva invalidů předkládají žádosti prostřednictvím Svazu českých a moravských výrobních družstev, který požadavek z věcného hlediska posoudí.
7. Součástí žádosti o dotaci a návratnou finanční výpomoc musí být písemné prohlášení žadatele o tom, že souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.
8. Dotace a návratné finanční výpomoci jsou uvolňovány zálohově do výše objemu stanoveného k tomuto účelu v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ČR na rok 2000.
9. Uvolnění dotací a návratných finančních výpomocí jednotlivým podnikatelským subjektům v roce 2000 může být provedeno až po vypořádání veškerých finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 1999 (včetně předcházejících období).
10. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
11. Dotace a návratné finanční výpomoci jsou účelové a podléhají zúčtování se státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace i návratné finanční výpomoci poskytnutá v roce 2000 musí být vrácena ve stanoveném termínu do státního rozpočtu (nejpozději při finančním zúčtování za rok 2000).
12. Výši dotace nebo návratné finanční výpomoci, účel použití a způsob zúčtování se státním rozpočtem stanoví
Nahrávám...
Nahrávám...