dnes je 15.7.2024

Input:

10/2001 F.z., Opatření, kterým se stanoví používání konstantních symbolů při placení daní, cla, odvodů, poplatků, úhrad a obdobných úplat, dále pokut, penále, úroků, popřípadě nákladů řízení

10/2001 F.z., Opatření, kterým se stanoví používání konstantních symbolů při placení daní, cla, odvodů, poplatků, úhrad a obdobných úplat, dále pokut, penále, úroků, popřípadě nákladů řízení
Opatření,
kterým se stanoví používání konstantních symbolů při placení daní, cla, odvodů, poplatků, úhrad a obdobných úplat, dále pokut, penále, úroků, popřípadě nákladů řízení
 
Referent: Ladislav Minčič, tel. 5704 3233
Čj. 253/3 065/2001
 
ze dne 12. ledna 2001
Při placení daně na příslušný účet správce daně dle § 59 odst. 3 písm. a) a b) bod 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž při placení cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu na příslušný účet celního úřadu dle § 271 odst. 1 písm. a) a b) bod 1 zákona č. 13/1993 Sb. (celního zákona), ve znění pozdějších předpisů, se platby označují vedle dalších náležitostí konstantními symboly. Podle článku 16 Všeobecných obchodních podmínek, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech (úřední sdělení České národní banky č. 31, Věstník ČNB částka 22, ročník 1994, ve znění změn publikovaných ve Věstníku ČNB, částka 23, ročník 1997 a částka 5, ročník 1999) jsou konstantní symboly povinnými náležitostmi, které klienti bank uvádějí na příkazech k zúčtování.
V souladu s přílohou č. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek Ministerstvo financí vyhlašuje seznam čtyřmístných číselných konstantních symbolů třídy 4, charakterizujících platby se vztahem ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv; jmenovitě při placení daní, cla, odvodů, poplatku, úhrad a obdobných úplat dále pokut, penále, úroků popřípadě nákladů řízení, jsou-li tyto platby odváděny do státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů nebo do rozpočtů územních samosprávných celků. konstantní symboly třídy 4 se použijí rovněž při platbách z příslušných účtů územních finančních úřadů, celních orgánů, ostatních správních úřadů nebo jiných státních orgánů, jakož i orgánů územních samosprávných celků, pokud tyto platby přímo souvisejí s placením, resp. vybíráním zmíněných veřejnoprávních dávek a peněžitých sankcí. Za správnost použitého konstantního symbolu odpovídá subjekt. k jehož tíži je příslušení částka placena.
Seznam konstantních symbolů třídy 4
(včetně demonstrativní náplně)
0148 - platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami
Symbol používají výhradně banky k označení plateb daně z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech fyzických i právnických osob a daně z úroků z vkladů fyzických osob na běžných účtech, které
Nahrávám...
Nahrávám...