dnes je 16.4.2024

Input:

Poukaz

21.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

4.80 Poukaz

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 15 ZDPH – Poukaz

§ 15a ZDPH – Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu

§ 15b ZDPH – Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu

Do 26. 3. 2019   27. 3. 2019–2024  
Do 31. 12. 2018 nebyla daná oblast ve Směrnici Rady (EU) ani v tuzemském zákoně specificky upravena.   Poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí listina,

a) se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a

b) na níž nebo v jejíž související dokumentaci jsou uvedeny tyto údaje:

1. zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, nebo

2. osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby.  
Při prodeji poukazů se uplatňovala obecná pravidla daná ustanovením § 20a ZDPH (vznik povinnosti přiznat daň) a § 21 ZDPH (uskutečnění zdanitelného plnění). Při dodání poukazu, jednalo-li se o plnění, které bylo již v okamžiku přijetí úplaty známo dostatečně určitě, vznikala povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty. V ostatních případech, tedy nebylo-li plnění v okamžiku přijetí úplaty známo dostatečně určitě, vznikala povinnost přiznat daň až k datu uskutečnění plnění.   Poukazy jsou v ZDPH rozděleny na dva typy:

  1. jednoúčelové,

  2. víceúčelové.
 
S účinností od 1. 1. 2019 došlo v důsledku Směrnice Rady (EU) 2016/1065 ke stanovení harmonizovaných pravidel pro uplatňování daně z přidané hodnoty u různých typů poukazů.   Jednoúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, známy alespoň tyto údaje:

a) sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a

b) místo plnění.  

 
Převod jednoúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem je převod proveden.  

 
Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou k dani, která tento poukaz vlastním jménem

a) vydala a přijme jej jako úplatu, se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, nebo

b) nevydala a přijme jej jako úplatu, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, touto osobou osobě, která poukaz vlastním jménem vydala.  

 
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převodu jednoúčelového poukazu.  

 
Víceúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz.  

 
Převod víceúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje.  

 
Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě víceúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou k dani, která tento poukaz přijme jako úplatu nebo část úplaty, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje.  

 
Základem daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě víceúčelového poukazu je vše, co jako úplatu za víceúčelový poukaz uhradila nebo má uhradit osoba, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo třetí osoba, a to bez daně za toto zdanitelné plnění. Není-li tato úplata známa, je základem daně částka uvedená na víceúčelovém poukazu nebo v související dokumentaci snížená o daň.  
Příklad

Do 26. 3. 2019

Plátce A vydá a prodá

Nahrávám...
Nahrávám...