dnes je 16.4.2024

Input:

Odpočet daně při zrušení registrace

4.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.655 Odpočet daně při zrušení registrace

Ing. Dana Langerová

Právní úprava
  • § 79a až § 79e ZDPH – Odpočet daně při zrušení registrace

Do 30. 9. 2021   1. 10. 2021–2024  
Plátce je povinen dle § 79a ZDPH při zrušení registrace snížit uplatněný odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil odpočet daně.   Plátce je nadále dle § 79a ZDPH povinen při zrušení registrace snížit odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil odpočet daně.  
Částka snížení odpočtu daně u nedokončeného majetku, u úplat za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila, u jednoúčelového poukazu, který nebyl do dne předcházejícího dni zrušení registrace použit jako úplata za skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby, ani převeden, a u zásob se určí ve výši uplatněného odpočtu daně.   Stejně tak nadále platí postup nastavený v ustanovení § 79b ZDPH, dle kterého je osobě spravující pozůstalost uložena povinnost snížit odpočet daně u majetku, který je obchodním majetkem zemřelého plátce a u kterého tento plátce uplatnil odpočet daně, pokud dědic nepokračuje v uskutečňování ekonomické činnosti po zemřelém plátci.  
Pro výpočet částky snížení odpočtu daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2 ZDPH. Postupuje se tedy dle vzorce pro výpočet úpravy odpočtu daně.   Plátce je povinen snížení odpočtu daně provést za poslední zdaňovací období registrace.  
U ostatního majetku, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč, pořízeného v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace, se částka snížení odpočtu vypočte jako součin výše jedné dvanáctiny uplatněného odpočtu daně a počtu celých kalendářních měsíců tohoto období, za který tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce.   Nově je však v ustanovení § 79e ZDPH nastavena povinnost snížit uplatněný odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění při rušení registrace dlužníkem, pokud za toto plnění neposkytl úplatu nebo její část, dluh je splatný a nedošlo k jeho zániku, odpočet daně není vratitelný dle § 74a odst. 1 ZDPH a od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, uplynuly méně než 3 roky.  
Plátce je povinen snížení odpočtu daně provést za poslední zdaňovací období registrace.   Částka snížení odpočtu daně odpovídá výši daně stanovené z neposkytnuté úplaty, nejvýše však do výše původně uplatněného odpočtu daně. Pokud byl odpočet daně snížen podle § 79a nebo § 79b ZDPH, vychází se při výpočtu částky snížení odpočtu daně z odpočtu daně sníženého podle § 79a nebo § 79b ZDPH.  
Nahrávám...
Nahrávám...