dnes je 29.5.2020

Input:

Neumožnění kontroly

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3 Neumožnění kontroly

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 29 ZSDP – Předvolání a předvedení (pouze nepřímo)

§ 37 ZSDP – Pokuty (pouze nepřímo)

§ 31 odst. 5 ZSDP – Vyměření podle pomůcek (pouze nepřímo)

§ 87 DŘ – Daňová kontrola

2009–2010   2011–2020  
ZSDP konkrétně neřešil situace, kdy daňový subjekt zahájení kontroly neumožnil či se kontrole vyhýbal.   Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly.  
V takových případech obvykle správci daně zasílali daňovým subjektům výzvy či předvolání. V případě, že se předvolaný nedostavil bez omluvy ani po opakovaném předvolání, mohl být předveden orgány Policie či obecní policie. Hrozilo též uložení pokuty do výše 2 mil. Kč.   Neumožní-li daňový subjekt správci daně zahájit daňovou kontrolu, může k tomu být správcem daně vyzván.
(3) Ve výzvě správce daně stanoví:
a) místo zahájení daňové kontroly,
b) předmět daňové kontroly,
c) lhůtu, jejíž běh počíná dnem doručení, ve které je daňový subjekt povinen správci daně sdělit den a hodinu v rámci úředních hodin správce daně, kdy je připraven k zahájení daňové kontroly; tuto lhůtu nelze prodloužit.  
Výše uvedené sankce byly „trestem” za neposkytnutí součinnosti. Netýkaly se však samotného doměření daně. Pokud daňový subjekt kontrolu znemožnil, mohla mu být daň doměřena podle pomůcek (tedy v zásadě kvalifikovaným odhadem správce daně).   (4) Den, který je daňový subjekt povinen podle písm. c) sdělit, musí nastat nejpozději patnáctý den ode dne uplynutí lhůty uvedené ve výzvě a musí být sdělen správci daně nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem zahájení daňové kontroly.  
  (5) Nevyhoví-li daňový subjekt výzvě ve stanovené lhůtě, aniž by sdělil správci daně závažné důvody, pro které nemůže výzvě vyhovět, nebo neumožní-li ve sděleném termínu zahájit a následně provést daňovou kontrolu, může správce daně stanovit daň podle pomůcek, nebo daň sjednat za podmínek uvedených v § 98 odst. 4 DŘ.  
  Marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě nastávají účinky podle § 148 odst. 3 DŘ.
(To v praxi znamená, že se z hlediska prolomení prekluzivní lhůty považuje kontrola za řádně zahájenou a běží nová prekluzivní lhůta. Vyhýbáním se či znemožněním kontroly nedosáhne při správném postupu správce daně daňový subjekt uplynutí prekluzivní lhůty pro vyměření daně.)  
Příklad

Finanční úřad chtěl u paní Vomáčkové zahájit kontrolu. Předem se telefonicky ohlásil, při příchodu kontrolních pracovníků však před nimi paní Vomáčková zavřela dveře s tím, že na ně nemá čas.

Správce daně pak může zaslat paní Vomáčkové výzvu. Ve výzvě bude uvedeno:

a) místo zahájení daňové kontroly,

b) předmět daňové kontroly,

c) lhůta, jejíž běh počíná dnem doručení, ve které je daňový subjekt povinen správci daně sdělit den a hodinu v rámci úředních hodin správce daně, kdy je připraven k zahájení daňové kontroly; tuto lhůtu nelze prodloužit.

Zaslání této výzvy bude podléhat běžným pravidlům pro doručování, tzn. právnické osobě se bude zasílat elektronicky do datové schránky, fyzické osobě nemající datovou schránku, poštou.

V případě nevyzvednutí zásilky pak platí fikce doručení po deseti dnech. Připomeňme také, že pravidla pro doručování jsou dnes již velice přísná, pro uplatnění fikce doručení není nutné, aby se adresát v okamžiku doručování na uvedené adrese zdržoval. Může sice dodatečně požádat o vyslovení neplatnosti doručení z vážných důvodů, DŘ ale přináší další nepříjemnou novinku, že to je možné pouze v případech, kdy důvod nepřítomnosti není předem znám.

Příklad

Správce daně, který neuspěl v předchozím příkladu u paní Vomáčkové, jí zaslal dne 15. 3. výzvu k umožnění daňové kontroly. Ta jí byla doručena např. 27. 3. (ať již reálně či fiktivně). Ve výzvě byla stanovena lhůta osmi dnů, do které má paní Vomáčková sdělit den a hodinu, kdy je připravena k zahájení daňové kontroly. Lhůta tedy vyprší 4. dubna.

Paní Vomáčková musí:

  • požadované datum a hodinu zacílit do úředních hodin správce daně (nemůže tedy navrhnout např. jedenáct hodin večer),

  • toto datum nesmí být později než patnáct dní od 4. dubna (tedy od konce lhůty uvedené ve výzvě),

  • sdělit navrhované datum nejméně tři dny před navrhovaným zahájením kontroly.

Pokud daňový subjekt nevyhoví výzvě správce daně ve stanovené lhůtě, aniž by sdělil správci daně závažné důvody, pro které nemůže výzvě vyhovět, nebo neumožní-li ve sděleném termínu zahájit a následně provést daňovou kontrolu, může správce daně stanovit daň podle pomůcek, nebo daň sjednat za podmínek uvedených v § 98 odst. 4 DŘ. Zároveň marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě nastávají účinky podle § 148 odst. 3 DŘ (tedy od zmíněného 4. dubna se znovu rozběhne nová tříletá prekluzivní lhůta pro stanovení daně).

Pokud tedy v daném případě paní Vomáčková např. navrhne zahájení