Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Majetek pořízený formou finančního leasingu

12.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH mění úpravu pro majetek pořízený formou finančního leasingu.

Novelizací obsaženo ve sněmovním tisku 873 se mění definice finančního leasingu. Namísto „přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele“ má být nově definováno jako „přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude převedeno na jeho uživatele“. Nově tedy není důležité, zda zboží bylo přenecháno k užití vlastníkem nebo jinou osobou.

Hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu je součástí dlouhodobého majetku. Jde o majetek přenechaný k užití, k němuž má podle smluvního ujednání v budoucnu nabýt vlastnictví uživatel a který současně splňuje znaky hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů.

Zároveň pozemek vymezený účetními předpisy jako dlouhodobý hmotný majetek