dnes je 16.4.2024

Input:

Funkční měna v účetních a daňových právních předpisech

22.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2024.4.7
Funkční měna v účetních a daňových právních předpisech

Ing. Pavla Strakošová

VYŠLO V ČÍSLE 4-5/2024

Novela zákona o účetnictví, která je součástí konsolidační balíčku, zákonem č. 349/2023 Sb., mimo jiné nově zavádí od 1. 1. 2024 možnost vést účetnictví i v jiné než české měně. Navazující úprava funkční měny pro účetní jednotky, podnikatele, je doplněna do prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. V souvislosti s funkční měnou dochází ke změně českých účetních standardů. Úpravy standardů pouze dávají do souladu text standardů se zákonem a s vyhláškou.

Prováděcí vyhláška v souvislosti funkční měnou stanoví zejména způsob určení funkční měny a úpravu přechodu na jinou než českou měnu.

Způsob určení funkční měny

Funkční měnu si účetní jednotka určí na základě kritérií uvedených v IAS 21 Dopady změn měnových kurzů. Problematice stanovení funkční měny podle IAS 21 jsem se věnovala v prvním díle článku k funkční měně, publikovaném 14. listopadu 2023.

Postup při změně měny účetnictví

Pokud se účetní jednotka rozhodne k 1. 1. 202X změnit měnu účetnictví, bude postupovat následovně.

Počáteční zůstatky účtů k 1. 1. 202X účetní jednotka stanoví přepočtem konečných zůstatků účtů, ze kterých tyto počáteční zůstatky účtů vychází. Přepočet provede obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období. Obecným kurzem se podle § 24d ZoÚ, zákona o účetnictví rozumí kurz vyhlášený k cizí měně centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví pro den přepočtu. Jde tedy o závěrkový kurz k 31. 12. 202X-1.

Pozor na to, že již v závěrce sestavené k 31. 12. 202X-1 účetní jednotka musí zveřejnit informaci o přechodu na funkční měnu. Účetní jednotka v příloze v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 202X-1 uvede důvody, na základě kterých mění měnu účetnictví, a uvede i další informace tak, aby uživatelé informací obsažených v účetní závěrce mohli pochopit dopad změny měny účetnictví na vykazované údaje. Informaci o přechodu na jinou než českou měnu účetní jednotka zveřejní jako tzv. následnou událost. Následné události jsou významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení, schválení účetní závěrky a jejím podepsáním statutárním orgánem s následným zveřejněním.

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 202X

Účetní jednotka, která změní měnu účetnictví, uvádí v účetní závěrce údaje za minulé účetní období v měně účetnictví běžného období. Pro přepočet těchto údajů použije postup podle § 61e PVZÚ, kdy údaje za minulé účetní období uvedené v účetní závěrce přepočte obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního obdob (k 31. 12. 202X-1).

Údaje za minulé účetní období vykazované ve výkazu zisku a ztráty účetní jednotka přepočte průměrným obecným kurzem, pokud by použití obecného kurzu pro rozvahový den minulého účetního období vedlo k významným odchylkám od přepočtu průměrným obecným kurzem. Použije-li účetní jednotka pro přepočet průměrný obecný kurz, použije tento kurz také pro přepočet údajů o transakcích za minulé účetní období vykazovaných v přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, pokud je sestavuje. Zůstatky vztahující se k minulým účetním obdobím uvedené v těchto výkazech vždy přepočte obecným kurzem pro den, ke kterému byly tyto zůstatky stanoveny.

Průměrný obecný kurz účetní jednotka určí na základě obecných kurzů v rámci účetního období. Způsob výpočtu průměrného obecného kurzu určí účetní jednotka na základě vnitřního předpisu s přihlédnutím k výkyvům obecného kurzu v průběhu účetního období.

Pokud účetní jednotka použije obecný kurz a průměrný obecný kurz, vznikne rozdíl. Tento rozdíl mezi výsledkem hospodaření běžného období vykazovaným jako údaj za minulé účetní období přepočteným průměrným obecným kurzem a tímto výsledkem hospodaření přepočteným obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období účetní jednotka vykáže v rozvahové položce "A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let" vykazované jako údaj za minulé účetní období. Rozdíl vzniklý z použití různých kurzů pro přepočet údajů v přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu vykáže na zvláštním řádku v těchto výkazech s názvem "Rozdíl z přepočtu na měnu účetnictví" tak, aby zůstatky uváděné v těchto výkazech navazovaly na zůstatky uvedené v rozvaze.

V příloze v účetní závěrce účetní jednotka uvede důvody, na základě kterých změnila měnu účetnictví, a další informace tak, aby uživatelé informací obsažených v účetní závěrce mohli pochopit dopad změny měny účetnictví na

Nahrávám...
Nahrávám...