dnes je 28.6.2022

Input:

Dary na pomoc Ukrajině v daních z příjmů

21.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.13.1
Dary na pomoc Ukrajině v daních z příjmů

Ing. Martin Děrgel

VYŠLO V ČÍSLE 13/2022

"Dejte a bude vám dáno." Biblické rčení, "Nic jsi neprodal lépe, než cos daroval." Vietnamské přísloví. Již od dětství máme rádi dary, s léty pak spíše v roli dárce, obzvláště když se trefíme do tajného přání a příjemně překvapíme... Ovšem dary mohou nejen těšit, ale také pomoci, což je nynější případ Ukrajiny a jejich občanů. Poklidné nekonečné lány zlatého obilí pod modrou oblohou symbolizované v její vlajce totiž nyní zastínil mrak. Štědrost českých lidí i firem je v tomto směru nebývalá, a ačkoli možnost daňového uplatnění darů není hlavní motivací, tak může pobídnout k vyšší částce, zejména nyní, po speciálním zvýhodnění darů na pomoc Ukrajině.

Odpočet daru od základu daně dárce

Jak si upřesníme, dary obvykle nejsou pro dárce daňově uznatelným výdajem. Ovšem pokud plynou na lidu-libé účely, tak je podporuje stát možností jejich odpočtu od základu daně, což má v důsledku pro dárce obdobný efekt. Výhodou odpočtu darů od základu daně – oproti daňovým výdajům – je, že mohou snížit daň z příjmů nejen podnikatelům a dalším poplatníků uplatňujícím výdaje na dosažení příjmů v prokázané výši, ale obecně všem poplatníkům daní z příjmů, včetně zaměstnanců, kteří ovšem kvůli tomu budou muset podávat daňové přiznání (!), protože dary do zahraničí za ně nemůže odpracovat zaměstnavatel při ročním zúčtování.

Tzv. odpočitatelné dary mohou snížit základ daně z příjmů osobám fyzickým i právnickým (kromě veřejně prospěšných poplatníků). V prvém případě formou nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), v tom druhém coby odčitatelná položka dle § 20 odst. 8 ZDP. Pročež je nutno splnit dva typy podmínek: věcnou a hodnotovou.

Věcná podmínka je stejná pro všechny dárce a vymezuje okruh příjemců a účel daru. Jedná se o řadu vesměs intuitivních důvodů, jako třeba na ekologii, kulturu, sport nebo školství. Nás ovšem speciálně zajímá, že mezi nimi – vcelku bez překvapení – najdeme také účely humanitární a charitativní. Tyto pojmy neupřesňuje ZDP ani občanský zákoník, takže nezbývá, než je vykládat v obecném pojetí. Humanita dle Slovníku spisovné češtiny znamená lásku k člověku, lidskost, lidství, což je značně mlhavé a každý si pod tím může představovat něco jiného... A lépe na tom není obdobné přídavné jméno "charitativní" coby dobročinný, lidumilný, přičemž zdrojový pojem charita vyjadřuje křesťanskou lásku k bližnímu a dobročinnost prokazovanou na jejím podkladě. Ten či onen účel je bezpochyby splněn u darů směřujících na pomoc lidem postiženým válečnými běsy. Jenže...

Nesmíme však přehlédnout obecnou společnou podmínku odpočitatelných darů napsanou v ZDP. Je psána hned v úvodu zmíněných ustanovení a omezuje teritorium této daňově účinné pomoci pouze na fyzické a právnické osoby s bydlištěm/sídlem na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Dary na pomoc Ukrajině – ležící mimo tato území – proto teritoriální podmínku nesplňují a i když budou mít jednoznačně humanitární a charitativní účel, nelze o ně snížit základ daně dle ZDP.

Odpočet tedy neumožňuje samotný ZDP... Zákonodárci ale operativně přijali speciální zákon, který možnosti daňového odpočtu darů rozšiřuje, a to zejména právě ve vztahu k nyní trpící Ukrajině. Jde o zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen "ZUK"). Jde o nepřímou novelu zákona o daních z příjmů, která ovšem – při splnění podmínek ZUK – má coby speciální (věcně bližší) právní úprava přednostní uplatnění. ZUK sestává jen z 5 paragrafů a účinnosti nabyl sice až 28. 5. 2022, ale daňově se uplatní u všech relevantních darů – obecněji bezúplatných plnění – poskytnutých kdykoli v roce 2022. Stěžejní je přitom § 1 odst. 3 ZUK.:

"Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP se použijí i na bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022

  1. za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo
  2. Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění."

Většinu darů na pomoc Ukrajině tamním neziskovým organizacím nebo jiným právnickým osobám bude možné odpočítat od základu daně z příjmů dárce na podkladě písmene b), obvykle totiž bezpochyby splní podmínku humanitárního/charitativního účelu. Složitější to ale bude u darů fyzickým osobám s bydlištěm na Ukrajině, kde je třeba si uvědomit, že příjemce daru i v tomto případě musí splňovat další věcné podmínky § 15 odst. 1 ZDP, nebo § 20 odst. 8 ZDP. Což znamená, že není relevantní účel humanitární nebo charitativní – týkají se jen právnických osob. Odpočitatelné podle písmene b) u nich zůstávají pouze dary lékařům (poskytovatelům zdravotních služeb) nebo provozovatelům škol, školských zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, a to pouze na financování těchto zařízení. U darů jiným fyzickým osobám s bydlištěm na Ukrajině pak zůstává nepraktickou podmínkou, že musí jít o poživatele invalidního důchodu nebo o nezletilé dítě závislé na péči jiné osoby, přičemž uznatelné jsou jen dary na zdravotnické prostředky nebo na tzv. zvláštní pomůcky, anebo na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Poněkud kontroverzní se jeví písmeno a) rozšiřující věcné podmínky o účel – podpora obranného úsilí Ukrajiny. Přičemž z Důvodové zprávy k návrhu ZUK – Sněmovní tisk č. 173/0 – vyplývá, že nejde pouze o pasivní ochranu (např. neprůstřelné vesty, přilby, dalekohledy pro noční vidění), ale také o zbraně umožňující aktivní obranu či protiútok. Obecně může jít o cokoliv, co může sloužit k podpoře obranyschopnosti Ukrajiny, včetně zajištění souvisejících potřeb osob, které se na ní podílejí... Problémem daru zbraní a střeliva ale není jen to, že pomáháme zabíjet lidi – i když jsou nyní považováni za nepřátele – ale mohlo by případně jít o spoluúčast na násilném trestném činu. Sále je třeba si uvědomit, že tyto dary na obranné úsilí Ukrajiny dle písmene a) jsou odpočitatelné, jen když jsou poskytnuty osobám uvedeným v ZDP, které rozšiřuje komentované písmeno b) § 3 ZUK. Takže opět bude snazší dar osobě právnické, kde stačí ověřit, že má sídlo na území EU, EHP nebo na Ukrajině. U fyzických osob k tomu přistupuje dodatečná podmínka, že jde o lékaře, provozovatele školy, útulku zvířat atp., nebo o poživatele invalidního důchodu, případně dítě závislé na péči; viz předešlý odstavec.

Příklad

Odpočitatelné dary na pomoc Ukrajině

Paní Nováková je zaměstnancem a daňovým rezidentem Česka. Ráda by finančně pomohla Ukrajincům, kteří kvůli válečnému běsnění přišli o střechu nad hlavou. Přičemž si chce o dar snížit daň z příjmů – k tomu ale žel nestačí požádat zaměstnavatele o uplatnění nezdanitelné části při ročním zúčtování záloh na daň, bude muset podat vlastní daňové přiznání. Zvažuje několik variant darů, které splní věcnou podmínku daňového uplatnění?

  1. Na internetu našla českou charitativní organizaci, která vypsala veřejnou sbírku (což ale není podmínkou) pomoci Ukrajině, z níž bude financovat přechodné ubytování Ukrajinců u nich nebo u nás – dar poskytnutý právnické osobě se sídlem v ČR na humanitární účely je odčitatelný od základu daně dle § 15 odst. 1 ZDP.
  2. Peníze pošle obdobné neziskové organizaci z Polska, která rovněž pomáhá Ukrajincům buď přímo v jejich zemi anebo v Polsku – dar poskytnutý právnické osobě se sídlem na území jakéhokoli členského státu EU (v daném případě v Polsku) na humanitární účely je opět odčitatelný od základu daně podle § 15 odst. 1 ZDP.
  3. Peníze pošle neziskové organizaci sídlící přímo na Ukrajině, která zajišťuje tamní

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...