dnes je 3.10.2023

Input:

9/2007 F.z., Pokyn č. R1-07: k řízení programů a provozování Informačního systému programového financování

9/2007 F.z., Pokyn č. R1-07: k řízení programů a provozování Informačního systému programového financování
Pokyn č. R 1-07
k řízení programů a provozování Informačního systému programového financování
 
Referent: Ing. J. Kokeš, tel.: 257 042 448
Č.j.: 11/9 295/2007
Čl. 1
Předmět úpravy
Tento pokyn vysvětluje některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (dále jen „vyhláška“). Upravuje postup Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“), správce programu a účastníka programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce.
Pokyn se vztahuje na programy nebo akce s účastí státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, fondů NATO nebo z prostředků Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) nebo z úvěru se státní zárukou.
Pokyn dále upravuje používání informačního systému programového financování (dále jen „ISPROFIN“), který spravuje ministerstvo.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto pokynu jsou uvedeny pojmy podle vyhlášky, které jsou doplněny vymezením pojmů běžně užívaných v rozpočtových pravidlech:
a) správce programu je správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů,
b) účastník programu je organizační složka státu, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce s použitím prostředků státního rozpočtu včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků EHP nebo úvěrů poskytnutých se státní zárukou,
c) program je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku, jeho údržbu a opravy, případně i pro jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů,
d) podprogram je část programu podle § 12 odst. 1 rozpočtových pravidel stanovená správcem programu po dohodě s ministerstvem k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu; každý program obsahuje nejméně jeden podprogram,
e) akce je vymezená část podprogramu stanovená správcem programu k realizaci cílů uvedených ve schválené dokumentaci programu,
f) projekt je akce stanovená správcem programu, který určí pravidla jeho řízení a obsah jeho dokumentace; akce financovaná formou individuálně posuzovaných výdajů je vždy projekt,
g) investiční záměr je přípravná dokumentace pro evidenci v ISPROFIN a pro registraci akce správcem programu,
h) dokumentace akce jsou technické a ekonomické podklady, dokumenty a doklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování realizace akce,
i) reprodukce majetku jsou činnosti spojené s pořízením, technickým zhodnocením, opravami a udržováním hmotného a nehmotného majetku,
j) indikátor je kvalitativní ukazatel definovaný v dokumentaci programu, který specifikuje konkrétní cíl nebo efektivnost,
k) parametr je ukazatel definovaný v
Nahrávám...
Nahrávám...