dnes je 15.7.2024

Input:

65/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")

65/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro zdravotní pojišťovny v jejich úplném znění.
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje jejich znění uveřejněném pod č. 52 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 ze dne 31. 12. 2003
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro zdravotní pojišťovny se použije pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozdějším.
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého účetního standardu pro zdravotní pojišťovny č. 308 Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění. Platnost tohoto standardu je od 1. ledna 2005.
 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny”)
 
1.
Cíl
Cílem těchto Českých účetních standardů (dále jen „standardy”) je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”), a vyhláškou č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška”), stanovení postupů účtování a popis účetních metod za účelem do Cílení souladu při jejich používání zdravotními pojišťovnami.
 
2.
Obsah
 
Číslo
Název
301
Účty a zásady účtování na účtech
302
Otevírání a uzavírání účetních knih
303
Kursové rozdíly
304
Inventarizační rozdíly
305
Operace s cennými papíry a podíly
306
Deriváty
307
Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek
308
Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění
309
Pohledávky a závazky
310
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
311
Smluvní zdravotní pojištění
312
Ostatní zdaňovaná činnost
 
Český účetní standard č. 301
Účty a zásady účtování na účtech
 
1.
Základní ustanovení o účtech a zásadách účtování na účtech, směrné účtové osnově, účetních knihách a jejich otevírání a uzavírání, způsobech oceňování a použití účetních metod, sestavování účetní závěrky, inventarizaci majetku a závazků stanoví zákon a vyhláška.
2.
Účtový rozvrh
2.1.
Podle § 14 zákona jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky. Účetní jednotky sestavují účtový rozvrh na podkladě směrné účtové osnovy uvedené v příloze č. 3 vyhlášky.
2.2.
Ve směrné účtové osnově jsou uvedeny účtové skupiny, jejich číselné označení není předepsáno.
Nahrávám...
Nahrávám...