dnes je 15.7.2024

Input:

57/2000 F.z., Pokyn č. D-209: o uplatňování dané z přidané hodnoty u bytových družstev

57/2000 F.z., Pokyn č. D-209: o uplatňování dané z přidané hodnoty u bytových družstev
Pokyn č. D-209
o uplatňování dané z přidané hodnoty u bytových družstev
 
Referent: Ing. Paikert, tel. 5704 2290
Čj. 181/8 203/2000
 
ze dne 20. listopadu 2000
V tomto metodickém pokynu je uveden výklad některých problémů vyplývajících ze specifického postavení bytových družstev, která jsou sice považována za podnikatelský subjekt, ale zdaleka ne všechny jejich činnosti jsou považovány za podnikání resp. činnosti vykazující znaky podnikání, které jsou z hlediska zákona o DPH (dále jen zákona) považovány za zdanitelné plnění.
Dle vyjádření Nejvyššího soudu České republiky z 30. března 1993 nejsou podnikáním činnosti družstva zabezpečované pro potřeby svých členů. V tomto případě nejsou splněny všechny znaky podnikání vymezené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

A: Činnosti bytových družstev (BD)
Činnosti BD spočívají zejména v zajišťování bytových potřeb a dalších služeb souvisejících s bytovými potřebami:
1. výstavba družstevních objektů (obytných domů, garáží apod.) realizovaná vlastními kapacitami družstev nebo realizovaná družstvem jako investorem,
2. správa družstevního majetku (v rámci správy i opravy majetku, údržba a úklid apod. realizované vlastními kapacitami družstva),
3. správa majetku, který je ve spoluvlastnictví družstva a jiných vlastníků,
4. správa cizího majetku,
5. dodávky tepelné energie z vlastního zdroje družstva,
6. přeúčtovávání zboží a služeb pořízených družstvem od cizích dodavatelů členům i nečlenům družstva (opravy, údržba, úklid a pod.),
7. převody družstevních bytů, prováděné ve prospěch družstva, členů družstva a cizím osobám.

A.1: Činnosti BD, které nejsou zdanitelným plněním
Činnosti uvedené pod body 1, 2 (pokud jsou vykonávány vlastními kapacitami družstva pro potřeby družstva nebo členy družstva), 3 (pokud je realizovaná vlastními kapacitami družstva pro potřeby družstva nebo členy družstva), 5 (pro potřeby družstva nebo členy družstva), 6 (pokud se jedná o přeúčtování tepla mimo vlastní zdroj 1, elektrické energie, plynu, vody a služeb, u kterých nebyl uplatněn nárok na odpočet daně na vstupu členům i nečlenům družstva) a 7 (pokud se jedná o převody družstevních bytů včetně bytů v rodinných domcích jejich uživatelům - členům družstva realizovaný v souladu se zákonnými předpisy), nejsou podnikáním ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 obchodního zákoníku (nenaplňují ani definici činnosti vykazující znaky podnikání), a proto nemohou být považovány za zdanitelná plnění podle § 2 odst. 1 zákona.
Pokud družstvo vykonává pouze činnosti uvedené ve výše uvedeném odstavci, není ve smyslu § 4 zákona osobou podléhající dani, nemůže být proto registrováno jako plátce daně a nemůže ve smyslu § 19 odst. 1 zákona uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění.

A.2: Činnosti BD, které jsou zdanitelným plněním
Ostatní činnosti prováděné BD zdanitelnými plněními již jsou a BD (pokud je plátcem daně) má povinnost u nich uplatnit daň na výstupu. Výnosy resp. příjmy za tato plnění vstupují do obratu rozhodného pro registraci plátce daně ze zákona.
Jedná se
Nahrávám...
Nahrávám...