dnes je 19.7.2024

Input:

48/2000 F.z., Sdělení k účtování společenství vlastníků jednotek-právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb.

48/2000 F.z., Sdělení k účtování společenství vlastníků jednotek-právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb.
Sdělení
k účtování společenství vlastníků jednotek-právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb.
Ministerstvo financí k četným dotazům k problematice společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství”) právnické osoby ve smyslu zákona č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), z hlediska účetních a daňových předpisů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj sděluje:
 
Referent: Ing. Neplechová, CSc., tel. 5704 4346,
Čj. 281/107 716/2000
Ing. Bachor, tel. 5704 2796,
Čj. 152/106 562/2000
JUDr. Janečková, tel. 5704 2105,
Čj. 162/106 531/2000
(1) Společenství vzniká ze zákona za účelem správy, provozu a oprav společných částí domu (dále jen „správa domu”), popř. k vykonávání činnosti související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží i jiným subjektům (viz § 9 zákona). Vzhledem k tomu, že zákon výslovně nestanoví jinak, povede jako právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku podvojné účetnictví na podkladě Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele.
(2)  V případech, kdy před 1. červencem 2000 byli v domě s nejméně pěti byty nebo nebytovými prostory (dále jen „jednotka”) již tři různí vlastníci jednotek (tj. např. původní vlastník budovy a dva různí vlastníci dvou dalších jednotek), vzniká společenství - právnická osoba dnem 1.července 2000 ze zákona, aniž by k tomu bylo zapotřebí projevu vůle vlastníka jednotek. Zápis v obchodním rejstříku nemá konstitutivní povahu. Společenství je povinno otevřít účetní knihy dnem svého vzniku (§ 9 odst. 3 a 4 zákona). Ode dne svého vzniku je tato účetní jednotka povinna vést účetnictví.
(3)  Z hlediska účetnictví se vychází z předpokladu, že společenství, které se zabývá pouze správou domu, nemá vlastní jmění (vlastní kapitál). V tomto případě spravuje pouze majetek vlastníků jednotek. Finanční prostředky poskytnuté vlastníky jednotek jsou pro společenství cizími zdroji na úhradu správy doma a služeb spojených s užíváním bytu (dále jen „služby”); jde o přijaté zálohy.
(4)  V průběhu účetního období poskytují vlastníci jednotek společenství pravidelné zálohy na úhradu nákladů (výdajů) na správu domu a služby, vypočítané na základě předpokládaných nákladů (výdajů), popř. další zálohy dle schválení shromáždění vlastníků jednotek. Způsob stanovení a placení záloh na úhradu nákladů (výdajů) vychází ze stanov společenství.
(5)  Celkové náklady na správu domu se po skončení účetního období vyúčtují na jednotlivé vlastníky jednotek. Tyto náklady na správu domu budou uhrazeny ze záloh, poskytnutých jednotlivými vlastníky (do výnosů). Uvedený postup účtování je doporučený.
Pokud se všichni vlastníci jednotek nedohodnou jinak (např. u nákladů na opravu těch společných částí domu, které jsou každým vlastníkem využívány shodně - např. výměna stoupaček, oprava signalizačního zařízení v domě atp.) platí postup podle zákona (§ 15 druhá věta) a náklady na správu domu (bez služeb) nesou vlastníci jednotek poměrně podle velikostí spoluvlastnických
Nahrávám...
Nahrávám...