dnes je 5.3.2024

Input:

4/2009 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4/2009 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Číselník účelů VPS 2008
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204
Č.j.: 11/8 270/2009-111
 
ze dne 16. 1. 2009
(prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.)
V souladu s vyhláškou č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl vytvořen Číselník účelů prostředků poskytnutých v roce 2008 z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Číselník má podobu osmimístného kódu a slovního popisu účelu, je zveřejňován ve Finančním zpravodaji a současně na internetových stránkách Ministerstva financí.
Kódy účelů využijí organizační složky státu (OSS) pro sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U) v části II., ve které podrobněji člení údaje uvedené v části I. na řádku číslo 11s označením „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“.
Vyhláška č. 16/2001 Sb. stanoví, že na řádku číslo 11 s názvem „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“ se neuvádějí nároky z nespotřebovaných výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO. Z tohoto důvodu nejsou na tento účel poskytnuté prostředky součástí číselníku.
Ve smyslu § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejsou zahrnuta rozpočtová opatření, týkající se sociálních dávek. Jejich vymezení je určeno zákonem v odkazu 25b) (oddíl 41 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů).
Číselník účelů je stanoven za období březen - prosinec roku 2008, protože novela zákona č. 218/2000 Sb. nabyla účinnosti až 1. března 2008. Prostředky poskytnuté z kapitoly VPS v lednu a únoru se tudíž zařadí na příslušné jiné řádky ve výkaze NAR 1-12 U, pokud z nich vznikly OSS nároky za rok 2008.
V roce 2009 v případě vzniku nároku použije OSS stejný kód účelu, pokud tento účel byl již stanoven v roce 2008 (např. u kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí se pro účel „Vrcholné státní návštěvy“ použije kód účelu 08306005 i pro nároky vzniklé za rok 2009). Pro zcela nové účely (zejména z vládní rozpočtové rezervy) bude podle pravidel uvedených ve vyhlášce č. 16/2001 Sb. přidělen nový kód účelu (např. 09306001 pro první nový účel v roce 2009 v kapitole 306 - Ministerstvo zahraničních věcí).
Osmimístný kód účelu má strukturu: rr kkk ccc
 
rr
- poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;
kkk
- číslo kapitoly;
ccc
- pořadové číslo účelu v daném roce v rámci jedné kapitoly.
Číselník účelů VPS
 
kód účelu
účel
Kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu
08302001
Zajištění programu CODEXIS - národní a evropský informační systém
Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky
08304001
Prostředky na úpravu Benešovy vily v Sezimově Ústí
08304002
Prostředky na mediální komunikaci vládních priorit realizovaných Úřadem vlády ČR v roce 2008
08304003
Prostředky na vybudování tiskového střediska dle standardů EU
Nahrávám...
Nahrávám...