dnes je 5.3.2024

Input:

4/2008 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4/2008 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2008
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
Č.j.: 11/10 083/2008-111
 
ze dne 14. ledna 2008
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
 
Název ukazatele
Číslo řádku
Kontrolní vazby
text
r
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *)
7110
 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
7120
= ř. (7121 +7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění
7121
 
 
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
7122
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
7130
= součtu ř. 7131 až 7136
v tom:
7131
 
 
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem
 
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem
7132
 
 
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem
7133
 
 
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem
7134
 
 
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů
7135
 
 
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
7136
 
 
 
ř. (7110+7120+7130) sl. 71, 72, 73 (součtu položek třídy 1 až 4 části I.) sl. 1,2,3
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
 
7201
 
 
7202
 
 
 
 
7299
 

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
7310
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
7320
 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
7330
 
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru
7342
 
z toho: Policie ČR
7343
 
 
Hasičský záchranný sbor ČR
7344
 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů
7347
 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
7349
 
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů
7350
= ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem
7351
= ř. (7352 + 7353)
 
v tom: institucionální výdaje celkem
7352
 
 
účelové výdaje celkem
7353
 
 
kryté příjmem z rozpočtu EU
7354
 
Nahrávám...
Nahrávám...