dnes je 15.7.2024

Input:

36/2010 F.z., Pokyn č. D-348: o stanovení lhůt při správě daní

36/2010 F.z., Pokyn č. D-348: o stanovení lhůt při správě daní
Pokyn č. D-348 o stanovení lhůt při správě daní
 
 
Čj.: 43/128 507/2010-431
ze dne 29.12. 2010
S ohledem na ustanovení § 38 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „daňový řád”), kdy jsou osoby zúčastněné na správě daní oprávněny při porušení zásady postupovat v řízení bez zbytečných průtahů (§ 7 odst. 1 daňového řádu) domoci se nápravy tím, že upozorní na porušení této zásady správce daně nejblíže nadřízeného správci daně, který výše uvedenou zásadu porušil, a z důvodu vyřizování podání osob zúčastněných na správě daní v přiměřených lhůtách, zejména s přihlédnutím k principům „dobré správy”, stanovím pro územní finanční orgány, celní orgány a věcně příslušné odbory/ samostatná oddělení Ministerstva financí (dále jen „správní orgán”) k vyřízení podání osob zúčastněných na správě daní lhůty:
I.
Délka lhůt
Při vyřizování níže specifikovaných podání osob zúčastněných na správě daní stanovuji následující lhůty:

1. 6 měsíců
a)  pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu s výjimkou případů uvedených v bodu 2 písm. e),
b)  pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení dle ustanovení § 119 odst. 1 daňového řádu,
c)  pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení dle ustanovení § 120 daňového řádu,
d)  pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení dle ustanovení § 132 odst. 1 daňového řádu za podmínek vymezených ve zvláštním zákoně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
e)  pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně dle ustanovení § 259 daňového řádu, pokud pravomoc k prominutí stanoví zákon, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí.

2. 3 měsíce
a)  pro vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti dle ustanovení § 18 daňového řádu,
b)  pro vydání rozhodnutí o vyloučení úřední osoby dle ustanovení § 77 daňového řádu,
c)  pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 daňového řádu ve spojení s ustanovením § 116 odst. 3 daňového řádu,
d)  pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) a b) daňového řádu,
e)  pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu proti rozhodnutím o atrakci dle ustanovení § 19 daňového řádu a o záznamní povinnosti dle ustanovení § 97 daňového řádu,
f)  pro vydání rozhodnutí o námitce dle ustanovení § 159 odst. 3 daňového řádu,
g)  pro vydání rozhodnutí o přijetí ručení třetí osoby dle ustanovení § 173 odst. 1 daňového řádu.

3. 30 dnů
a)  pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav dle ustanovení § 37 odst. 2 daňového řádu,
b)  pro vydání rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti doručení dle ustanovení § 48 odst. 3 daňového řádu,
c)  pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností dle ustanovení § 104 odst. 1 daňového řádu,
d)  pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí dle ustanovení § 105 daňového řádu,
e)  pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. c) daňového řádu,
f)  pro vydání rozhodnutí o změně registrace, o zrušení registrace, o datu, kterým přechází místní příslušnost na
Nahrávám...
Nahrávám...