dnes je 3.10.2023

Input:

31/2007 F.z., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č. 31/2007 Sb., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
Ing. Jana Trávníčková, tel.: 257 044 108, k bodu A.
Č.j.: 28/103 847/2007
 
Jaroslava Svobodová, tel.: 257 044 163, k bodu B.
 
A. Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č. 001, 002, 005, 007, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019 a 021 a zrušení standardu č. 010 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003 a pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005; účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetních obdobích započatých v roce 2008.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1. Název položky „Základní stádo a tažná zvířata“ se ve všech Českých účetních standardech pro podnikatele nahrazuje názvem položky „Dospělá zvířata a jejich skupiny“.
2. Název položky „Zvířata“ se ve všech Českých účetních standardech pro podnikatele nahrazuje názvem položky „Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“.
3. Název účtové skupiny „Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů“ se ve všech Českých účetních standardech pro podnikatele nahrazuje názvem účtové skupiny „Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti“.
4. Název účtové skupiny „Rezervy a opravné položky finančních nákladů“ se ve všech českých účetních standardech pro podnikatele nahrazuje názvem účtové skupiny „Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti“.
5. V ČÚS č. 001:
 v bodě 2.3.1. větě druhé se slova „, například materiál civilní ochrany“ zrušují.
 v bodě 2.3.2. písm. g) se slova „materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní“ zrušují.
 v bodě 2.3.2. písm. „t)“ zrušeno.
 doplňuje se bod 2.3.3., který zní: „Na podrozvahových účtech se účtuje souvztažně s evidenčním účtem.“.
6. V ČÚS č. 002 bod 3.3. zrušen.
7. V ČÚS č. 005 bod 3.3. zrušen.
8. V ČÚS č. 007 v bodě 3.1. písmeno a) zní: „chybějících cenných papírů; pokud ze zvláštního právního předpisu vyplývá, že je nutno zahájit umořovací řízení, pak jsou tyto cenné papíry vedeny na odděleném analytickém účtu „Cenné papíry v umořovacím řízení“,“.
9. ČÚS č. 010 zrušen.
10. V ČÚS č. 011:
 bod
Nahrávám...
Nahrávám...