dnes je 28.5.2024

Input:

3/2009 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3/2009 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204
Č.j.: 11/8 965/2009-111
 
ze dne 12. 1. 2009
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2009
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
 
Název ukazatele
Číslo řádku
Kontrolní vazby
text
r
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *)
7110
 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
7120
= ř. (7121 + 7122)
v tom:
pojistné na důchodové pojištění
7121
 
 
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
7122
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
7130
= součtu ř. 7131 až 7136
v tom:
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
7131
 
 
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
7132
 
 
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
7133
 
 
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
7134
 
 
příjmy z prostředků finančních mechanismů
7135
 
 
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
7136
 
 
 
ř. (7110 + 7120 + 7130) sl. 71, 72, 73 (součtu položek třídy 1 až 4 části I.) sl. 1, 2, 3
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
 
7201
 
 
7202
 
 
 
 
7299
 
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
7310
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
7320
 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
7330
 
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru
7342
 
v tom:
Policie ČR
7343
 
 
Hasičský záchranný sbor ČR
7344
 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů
7347
 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
7349
 
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů
7350
= ř. (7351 + 7354)
v tom:
ze státního rozpočtu celkem
7351
= ř. (7352 + 7353)
 
v tom:
institucionální výdaje celkem
7352
 
 
účelové výdaje celkem
7353
 
 
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů
7354
 
Národní program výzkumu
7361
 
Programy v působnosti poskytovatelů
7362
 
Veřejné zakázky
7363
 
Nahrávám...
Nahrávám...