dnes je 5.3.2024

Input:

23/2009 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")

23/2009 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")
České účetní standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny“)
 
Referent: Ing. Jana Svatošová, tel.: 257 044 335
Čj.: 281/93 878/2009
Ing. František Linhart, tel.: 257 044 354
ze dne 10. 12. 2009
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání novely Českých účetních standardů pro zdravotní pojišťovny.
Tato novela Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), nahrazuje jejich znění uveřejněné pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004. Tato novela Českých účetních standardů pro zdravotní pojišťovny se použije pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2010 nebo dnem pozdějším.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny“)
1. Cíl
Cílem těchto Českých účetních standardů pro zdravotní pojišťovny (dále jen „standardy“) je stanovit zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování za účelem dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek.
2. Obsah
 
Číslo
Název
301
Účty a zásady účtování na účtech
302
Otevírání a uzavírání účetních knih
303
Kursové rozdíly - zrušen
304
Inventarizační rozdíly
305
Operace s cennými papíry, podíly a deriváty
306
Deriváty - zrušen
307
Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, zásoby
308
Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění
309
Pohledávky a závazky
310
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
311
Smluvní zdravotní pojištění - zrušen
312
Zdaňovaná činnost
313
Opravné položky a rezervy v oblasti veřejného zdravotního pojištění
314
Postup účtování o majetku určeném k prodeji
Český účetní standard č. 301
Účty a zásady účtování na účtech
1. Základní ustanovení o účtech a zásadách účtování na účtech, směrné účtové osnově, účtovém rozvrhu, způsobech oceňování a použití účetních metod, sestavování účetní závěrky, inventarizaci majetku a závazků stanoví zákon a vyhláška a tyto standardy.
2. Zrušen.
2.1. Zrušen.
2.2. Zrušen.
2.3. Zrušen.
3. Vnitropodnikové účetnictví
Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví si určí účetní jednotka sama vnitřním předpisem.
4. Zrušen.
4.1. Zrušen.
5. Okamžik uskutečnění účetního případu
5.1. V oblasti veřejného zdravotního pojištění se okamžik uskutečnění účetního případu řídí zejména jinými právními předpisy pro oblast veřejného zdravotního pojištění1) ,2) . Okamžikem uskutečnění účetního případu je například den předání dokladů, které zakládají vznik pohledávky a jejího příslušenství nebo
Nahrávám...
Nahrávám...