dnes je 15.7.2024

Input:

221/1999 Sb., Zákon o vojácích z povolání, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 221/1999 Sb., Zákon o vojácích z povolání, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 14. září 1999
o vojácích z povolání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 83/1999/1 Sb.
 
 
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 2 doplňuje odst. 3 až 7, mění § 10 odst. 2 písm. e), § 20 odst. 1 písm. b) a c), § 33 odst. 3 a 6, § 34 část věty za středníkem, § 35 odst. 1, § 38 nadpis a odst. 1, § 41 odst. 1, 4 a 5, § 143 odst. 2)
129/2002 Sb.
(k 12.4.2002)
mění § 165 odst. 5, vkládá nový § 165a
254/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění (102 novelizačních bodů)
(k 30.11.2004)
§ 165 odst. 1 až 3 pozbývají platnosti přechodným ustanovením
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 143 odst. 1
546/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 61 odst. 4 nahrazuje číslo
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 65, nadpis hlavy V v části páté, § 96, § 134 a § 143 odst. 8
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění v § 68 odst. 3, nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 68 odst. 3
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 68 mění odst. 3 písm. c) a vkládá nové odst. 4 a 5
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 118 odst. 1, § 120, § 134 a § 143
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 142
272/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; nová přechodná ustanovení
272/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 6, § 7 a § 8
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 68 odst. 3 písm. c)
ÚZ 355/2009 Sb.
 
 
147/2010 Sb.
(k 20.5.2010)
mění § 19 odst. 1 a § 143 odst. 8
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 59 odst. 2 písm. a), § 94, § 97 odst. 2
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 68 odst. 5
122/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění, celkem 107 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
204/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 152a odst. 1
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 51 a vkládá nový § 51a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 68o odst. 1
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 29 odst. 3, § 30 odst. 2 a 3, § 31b odst. 2, § 40a, § 68h, § 68j a § 144
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 48 a § 51
263/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
181/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 118 a§ 123 odst. 2
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 68k odst. 1 a 2; nová přechodná ustanovení
285/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 28 odst. 1, § 32 až § 35 a § 68j odst. 7; nové přechodné ustanovení
150/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 3, § 6, § 6a a § 48
358/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 38
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 76 odst. 2 a 3
172/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 55 a § 150; nové přechodné ustanovení
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
29/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
vkládá § 137a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje vznik, změnu, zánik a obsah služebních poměrů vojáků z povolání (dále jen „služební poměr”).
§ 2
(1)  Vojákem z povolání (dále jen „voják”) je občan, který vojenskou činnou službu vykonává jako svoje zaměstnání. Voják je ve služebním poměru k České republice. Občan může být povolán do služebního poměru jen na základě vlastní žádosti.
(2)  Právní úkony ve věcech služebního poměru jménem České republiky činí služební orgány, kterými jsou prezident republiky (dále jen „prezident”), ministr obrany (dále jen „ministr”) a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci.
(3)  Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi uchazeči o povolání do služebního poměru (dále jen „uchazeč”) a se všemi vojáky při vytváření podmínek výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení služebního postupu, odměňování, jiná peněžitá plnění a plnění peněžité hodnoty. Je zakázána diskriminace uchazečů a vojáků z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu a povinností k rodině, těhotenství nebo mateřství anebo proto, že vojákyně kojí. Je zakázáno i takové jednání služebních orgánů, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích. Za takové jednání se považuje i navádění k diskriminaci. Za diskriminaci se nepovažují případy, kdy je pro odlišné zacházení věcný důvod spočívající v povaze služby, kterou voják vykonává, a který je pro výkon této služby nezbytný.
(4)  Služební orgán ani voják nesmí zneužívat výkonu práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru k újmě jiného vojáka nebo k ponižování jeho důstojnosti. Za ponižování důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy a všechny formy obtěžování, které směřují k narušení důstojnosti vojáka, vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující a pokořující nebo urážlivé atmosféry, a které jsou nevítané, nevhodné nebo mohou být druhým vojákem oprávněně vnímány jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru.
(5)  Dojde-li ve služebním vztahu k porušení práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení s vojáky nebo k nežádoucímu sexuálnímu chování při výkonu služby, má voják právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto jednání a aby byly odstraněny důsledky tohoto jednání.
(6)  Služební orgány nesmí vojáka jakýmkoli způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících ze služebního poměru.
ČÁST DRUHÁ
VZNIK, PRŮBĚH, ZMĚNY A ZÁNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU VOJÁKŮ
HLAVA I
VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 2a
Osobní údaje
(1)  Od vzniku služebního poměru do jeho zániku zpracovávají služební orgány tyto osobní údaje1) vojáka:
a)  jméno a příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení a rodného příjmení,
b)  akademické tituly a vědecké hodnosti s daty jejich přiznání,
c)  rodné číslo,
d)  adresu místa trvalého pobytu a bydliště,
e)  státní občanství,
f)  získané vzdělání,
g)  zdravotní
Nahrávám...
Nahrávám...