dnes je 3.10.2023

Input:

21/2011 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

21/2011 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změna
Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: 28/109524/2011-284
ze dne 15.12. 2011
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 707 - Zásoby, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010
1. V bodu 1. se za slova „některými vybranými účetními jednotkami“ vkládá slovo „zejména“.
2. V bodu 1. první tabulce se pod řádek
 
„B.I.10.
Ostatní zásoby
139.“
 
„B.III.17.
Pokladna
261
D.III.33.
Dohadné účty pasivní
389
C.I.1.
Jmění účetní jednotky
401.“

doplňují řádky, které znějí:
3. V bodu 1. druhé tabulce se pod řádek
 
„A.I.4.
Prodané zboží
504.“
 
„A.I.6.
Aktivace oběžného majetku
507
A.I.7.
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
A.I.10.
Náklady na reprezentaci
513
A.I.11.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516.“

vkládají nové řádky, které znějí:
4. V bodu 1. druhé tabulce se číslo „A.I.22.“ nahrazuje číslem „A.I.25.“, číslo „A.I.23.“ se nahrazuje číslem „A.I.26.“, číslo „B.I.20.“ se nahrazuje číslem „B.I.12.“ a číslo „B.I.25.“ se nahrazuje číslem „B.I.17.“.
5. V bodu 1. druhé tabulce se řádky
 
„B.I.9.
Změna stavu nedokončené výroby
611
B.I.10.
Změna stavu polotovarů
612
B.I.11.
Změna stavu ostatních zásob
613
B.I.12.
Změna stavu ostatních zásob
614
B.I.13.
Aktivace materiálu a zboží
621
B.I.14.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
B.I.15.
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623
B.I.16.
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624.“
 
„Bod 3.
Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách
Bod 4.
Oceňování
Bod 5.
Postup účtování.“

zrušují. 6. V bodu 2. v tabulce řádky první až třetí znějí:
7. V bodu 4. se slovo „zásob“ zrušuje.
8. V bodu 4.3. se za slova „zásob lze“ vkládá slovo „též“.
9. Za bod 5.1.1. se vkládá nový bod 5.1.2., který zní: „5.1.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 11 až 13 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti, případně ve významných případech účtu 384 - Výnosy příštích období, pokud nejsou tyto zásoby spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku v účetním období, ve kterém byly
Nahrávám...
Nahrávám...