dnes je 19.7.2024

Input:

21/2001 F.z., Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

21/2001 F.z., Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
Vyhláška
Ministerstva financí č. 16/2001 Sb.
ze dne 22. prosince 2000
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
§ 1
Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celku.
§ 2
Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí účetní výkazy, finanční výkazy a doplňující údaje.
§ 3
Účetní výkazy
(1)  Účetními výkazy jsou
a)  rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b)  výkaz zisku a ztráty,
c)  příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.
(2)  Účetní výkazy sestavují
a)  podle odstavce 1 správci kapitol státního rozpočtu (dále jen „správci kapitol”), organizační složky státu, příspěvkové organizace a územní samosprávné celky,
b)  podle odstavce 1 písm. a) a c) dobrovolné svazky obcí a státní fondy.
§ 4
Finanční výkazy
(1)  Finančními výkazy jsou
a)  výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, včetně komentáře,
b)  výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, včetně komentáře.
(2)  Finanční výkazy sestavují
a)  podle odstavce 1 písm. a) správci kapitol, organizační složky státu a státní fondy,
b)  podle odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí.
§ 5
Doplňující údaje
(1)  Doplňujícími údaji jsou
a)  přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje,
b)  rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle paragrafů a položek rozpočtové skladby jednotlivých organizačních složek státu,
c)  přehled rozpočtových opatření,
d)  příloha ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů „Limity a zůstatky na účtech v České národní bance”.
(2) Doplňující údaje sestavují správci kapitol.
§ 6
Způsob a termíny předkládání údajů
(1)  Správci kapitol, organizační složky státu, příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1.
(2)  Územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí předkládají údaje pro hodnocení státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 2.
(3)  Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí stanovuje příloha č. 3.
(4)  Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů
Nahrávám...
Nahrávám...