dnes je 19.7.2024

Input:

20/2007 F.z., Pokyn č. R 2-07: k řízení programů a provozování informačního systému programového financování

20/2007 F.z., Pokyn č. R 2-07: k řízení programů a provozování informačního systému programového financování
Pokyn č. R 2-07 k řízení programů a provozování informačního systému programového financování
Čl. 1
Předmět úpravy
 
Referent: Ing J. Kokeš, tel.: 257 042 448
Č.j.: 11/81 759/2007-113
ze dne 3.10. 2007
Tento pokyn obsahuje postup Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo”), správce programu a účastníka programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (dále jen „vyhláška”).
Pokyn se vztahuje na programy nebo akce s účastí státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, fondů NATO nebo z prostředků Evropského hospodářského prostoru a Norska (dále jen „EHP”) nebo z úvěru se státní zárukou.
Pokyn dále popisuje používání informačního systému programového financování (dále jen „ISPROFIN”), který spravuje ministerstvo.
Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto pokynu jsou uvedeny pojmy podle vyhlášky, které jsou doplněny vymezením pojmů běžně užívaných v rozpočtových pravidlech:
a)  správce programu je útvar správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů,
b)  účastník programu je organizační složka státu, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce s použitím prostředků státního rozpočtu včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, NATO nebo z prostředků EHP nebo úvěrů poskytnutých se státní zárukou,
c)  program je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku, jeho údržbu a opravy, případně pro jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů,
d)  podprogram je část programu podle § 12 odst. 1 rozpočtových pravidel, stanovená po dohodě s ministerstvem správcem programu, k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu; každý program obsahuje nejméně jeden podprogram,
e)  akce je vymezená část podprogramu stanovená správcem programu k realizaci cílů uvedených ve schválené dokumentaci programu,
f)  projekt je akce stanovená správcem programu, který určí pravidla pro jeho řízení a obsah jeho dokumentace; akce financovaná formou individuálně posuzovaných výdajů nebo individuálních dotací (dále jen „individuálně posuzované výdaje”) je vždy projekt,
g)  investiční záměr je přípravná dokumentace pro evidenci v ISPROFIN a pro registraci akce správcem programu,
h)  dokumentace akce jsou technické a ekonomické podklady a doklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování realizace akce,
i)  reprodukce majetku jsou činnosti spojené s pořízením, technickým zhodnocením, opravami a udržováním hmotného a nehmotného majetku,
j)  indikátor je kvalitativní ukazatel definovaný v dokumentaci
Nahrávám...
Nahrávám...