dnes je 28.5.2024

Input:

2/2000 F.z., Dodatek k opatření MF č. 72/1977 vydanému pod č. j. 111/61 721/1997 ze dne 13. 11. 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů - předkládání účetních výkazů zrušených příspěvkových organizací

2/2000 F.z., Dodatek k opatření MF č. 72/1977 vydanému pod č. j. 111/61 721/1997 ze dne 13. 11. 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů - předkládání účetních výkazů zrušených příspěvkových organizací
Dodatek k opatření MF č. 72/1977
vydanému pod č. j. 111/61 721/1997 ze dne 13. 11. 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů - předkládání účetních výkazů zrušených příspěvkových organizací
 
 
Čj. 111/96 832/1999
Ing. M. Kešnerová, tel. 5704 2147 (přílohy č. 2 a 3)
ze dne 17. listopadu 1999
Tímto dodatkem se stanovuje postup pro předkládání účetních výkazů pro ústředně i místně řízené příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období takto:
I.
Doplnění přílohy č. 1:
1. Příspěvková organizace, která zanikla v průběhu běžného účetního období, sestaví účetní závěrku ke dni zrušení (zániku) v souladu s § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a předloží ji Ministerstvu financí v nejblíže stanoveném termínu (tj. období 06/rrrr, event. 12/rrrr). Na účetních výkazech (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02 a Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) bude uvedeno, že jde o závěrku zrušených organizací. Zároveň v příloze k rozvaze uvede komentář k jednotlivým účtům, které budou převedeny na nástupnickou organizaci, vč. její identifikace.
2. Nástupnická organizace v příloze k rozvaze sestavené v období, v němž byly na ni převedeny účty zrušené (zaniklé) organizace, uvede zdůvodnění zvýšení stavů na příslušných účtech.
3. Pro předkládání uvedených údajů platí postup a termíny stanovené přílohou č. 1 opatření MF č. 72/1977 v oddílech A a B s tím, že jsou předkládány pouze jednou, v nejblíže stanoveném termínu.
II.
Doplnění znění bodu 1.4 přílohy č. 2:

1.4 Způsob předání datových souborů
1.4.1 Na magnetických médiích
Data jsou předávána na magnetických disketách ve formátu MS DOS (3,5'', 1,44 MB). Diskety je nutné opatřit štítkem, na kterém budou uvedeny následující informace:
a) jméno souboru ve tvaru SUMxxxz.yyy (popis viz bod 2.1)
b) číslo vykazovaného období ve tvaru mm/rr (např. 03/98, 06/98)
c) název ústředního orgánu/státního fondu/státní finanční aktiva (dále jen ústřední orgán)
d) datum předání diskety Ministerstvu financí
Diskety budou vráceny majitelům po ukončení zpracování vykazovaného období.

1.4.2 Elektronickou poštou
Data se předávají pomocí elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou I.CA PVT, a.s.
Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci „Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty na MF ČR“ systému ARIS.
III.
Doplnění znění přílohy č. 3
a) Bod 2.1 v následujícím znění:

2.1 Způsob předávání datových souborů
2.1.1 Na magnetických mediích.
Vstupní data se předávají na magnetických disketách ve formátu MS-DOS a jsou přípustné
Nahrávám...
Nahrávám...