dnes je 19.7.2024

Input:

19/2009 F.z., Pokyn č. D-329: k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení

19/2009 F.z., Pokyn č. D-329: k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení
Pokyn č. D - 329
k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení
Čj.: 43/83 500/2009-433
ze dne 27. 10. 2009
A. Právní úprava ručení v daňových předpisech
Právní úprava u daně darovací a daně z převodu nemovitostí.
Podle § 5 a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.”), dárce, popř. kupující jako nabyvatel nemovitosti je ručitelem daně darovací, popř. daně z převodu nemovitostí.
Ze zákonné úpravy vyplývá, že ručení vzniká současně se vznikem daňové povinnosti daňového subjektu a trvá po celou dobu daňově právního vztahu. Zákonem stanovená povinnost ručení má akcesorickou povahu, existuje vedle původní daňové povinnosti a současně s ní. Za dlužnou daň daňového subjektu ručitel ručí v zákonem stanoveném rozsahu.
Z hlediska zákona č. 357/1992 Sb. ručitel ručí v zákonem stanovených případech za konkrétní daň vyměřenou z převodu vlastnictví majetku na základě smlouvy, jejímž byl účastníkem; za nedoplatky daňového dlužníka na příslušenství daně neručí.
Pokud je při převodu vlastnictví k nemovitosti na základě smlouvy převáděna nemovitost, která je ve společném jmění manželů nebo v podílovém spoluvlastnictví více osob, je každý z manželů, popř. každý podílový spoluvlastník, pokládán za samostatného poplatníka.
Ručitel není podle zákona č. 357/1992 Sb. solidárním dlužníkem spolu s daňovým subjektem či s ostatními ručiteli. Rozsah ručení každého z manželů, popř. podílových spoluvlastníků, jako nabyvatelů v případě daně z převodu nemovitostí (a v případě daně darovací jako dárců), odpovídá velikosti jejich podílu na převáděném majetku.
Právní úprava u spotřební daně
Institut ručení je také upraven v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o SPD). Spotřební daň může být v souladu s § 21 zákona o SPD zajištěna mj. i ručením, pokud osobu ručitele povolí celní ředitelství nebo celní úřad. Ručitel v záruční listině musí prohlásit, že s dlužníkem splní zaručenou výši daně a jejího příslušenství do výše uvedené v záruční listině. Jestliže dlužník nezaplatí daň v zákonné lhůtě její splatnosti, celní úřad jej vyzve k jejímu zaplacení a tuto výzvu zašle i ručiteli na vědomí.
Následně vyzve celní úřad ručitele ke splnění ručitelského závazku, pokud není daň zaplacena v zákonné lhůtě její splatnosti a výzva dlužníkovi k zaplacení daně a jejího příslušenství, vydaná podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP”), byla marná.
Ručitel může i bez udání důvodů své ručení vypovědět, účinky výpovědi jsou naplněny až 16. dnem po doručení výpovědi celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství. Ručitel ručí za všechny závazky k placení spotřební daně, které v období od okamžiku nabytí účinnosti povolení ručit do nabytí účinnosti výpovědi vznikly nebo vzniknou.
B. Postavení ručitele v daňovém řízení
1. Vydání výzvy ručiteli k zaplacení nedoplatku na dani1) ručitelem podle § 57a odst. 1 ZSDP je třeba posuzovat primárně podle
Nahrávám...
Nahrávám...