dnes je 25.9.2023

Input:

17/2010 F.z., Pokyn č. R 1-2010: k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování

17/2010 F.z., Pokyn č. R 1-2010: k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
Pokyn č. R 1-2010
k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
 
Referent: Jan Petr, tel.: 257 042 396
Č.j.: 12/61 319/2010-125
 
ze dne 7. 6. 2010
Čl. 1
Předmět úpravy
Tento pokyn obsahuje postup Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“), správce programu a účastníka programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., (dále jen „vyhláška“).
Obdobně pokyn upravuje postup pro programy nebo akce (projekty) s účastí státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo fondů NATO nebo z prostředků finančního mechanismu nebo z úvěru se státní zárukou.
Pokyn popisuje používání informačního systému programového financování, který se člení na: Evidenční dotační systém a systém Správy majetku ve vlastnictví státu. Tyto systémy ministerstva slouží pro potřeby evidence řídicích dokumentací a k zajištění předávání informací k přípravě a realizaci státního rozpočtu a k plnění a realizaci plateb v pověřených bankovních ústavech. Tyto systémy současně navazují na budovaný IISSP (Integrovaný informační systém Státní pokladny - řídicí systém pro přípravu a realizaci státního rozpočtu).
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto pokynu jsou dále vysvětleny pojmy uvedené ve vyhlášce:
a) správce programu (titulu), dále jen „správce“, je útvar správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel (poskytovatel), který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů (titulů), případně řídící orgán nebo zprostředkující subjekt, pokud jsou k některým činnostem správcem zmocněni,
b) účastník programu (dále jen „účastník“) je organizační složka státu nebo jí zřízená příspěvková organizace financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce s použitím prostředků státního rozpočtu včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, fondů NATO nebo z prostředků finančního mechanismu nebo úvěrů poskytnutých se státní zárukou,
c) informační systém programového financování (dále jen informační systém) se člení na Evidenční dotační
Nahrávám...
Nahrávám...