dnes je 16.4.2024

Input:

12/2011 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

12/2011 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změna
Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
JUDr. David Bauer
Č.j.: 28/93428/2011-282
 
Ing. Michal Svoboda
ze dne 13.10. 2011
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 3/2011 rozeslaném dne 30. března 2011:
1. V bodu 2. se na konec tabulky doplňuje řádek, který zní:
 
„Bod 9.
Přechodná ustanovení“.
2. Na konci bodu 3.1. se doplňuje písmeno e), které zní:
„e) transferovým podílem podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku; v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku, který je odpisován, se k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání nově stanoví transferový podíl jako podíl dosud časově nerozlišené výše přijatého investičního transferu na pořízení příslušného dlouhodobého majetku i na jeho technické zhodnocení, k pořizovací ceně zvýšené o technické zhodnocení a snížené o výši oprávek a opravných položek k tomuto majetku k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání.“.
3. Bod 5.1. zní: „Volba a změna způsobu odpisování“.
4. Za bod 5.1. se vkládají nové body 5.1.1. a 5.1.2., které znějí:
„5.1.1. Účetní jednotka pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona zvolí způsob odpisování rovnoměrný, výkonový nebo komponentní. V účetním období roku 2011 a 2012 může účetní jednotka použít též zjednodušený způsob odpisování. Kombinace způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není vyloučena. Změnu způsobu odpisování lze provést vždy pouze s účinností od prvního dne následujícího účetního období.
5.1.2. Pokud účetní jednotka provádí změnu způsobu odpisování, s výjimkou postupu podle bodu 7.3., upraví pro již odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán s přihlédnutím ke zbývající době používání. V tomto případě účetní jednotka neprovádí dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a odpisovala.“.
5. V bodu 5.3.4. větě první se slovo „předpokládanou“ zrušuje a na konci věty se doplňují slova „stanovené zbývající době používání v letech v dané účetní odpisové skupině podle přílohy č. 4“.
6. Bod 5.4.1. zní:
„5.4.1. Nenaplní-li účetní jednotka podmínky podle bodu 5.6.1. pro použití výkonového způsobu nebo nerozhodne-li se pro použití komponentního způsobu podle bodu 5.7., odpisuje
Nahrávám...
Nahrávám...