dnes je 16.4.2024

Input:

1/2011 F.z., Vyhláška č. 403 ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

1/2011 F.z., Vyhláška č. 403 ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Vyhláška č. 403 ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ,včetně komentáře“.
2. V § 4 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
3. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „§ 4 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. c) a d)“.
4. V § 6 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) výkazu o zaměstnanosti regulované vládou stanoví příloha č. 6 této vyhlášky,“. Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
5. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Vstupní údaje výkazů jsou předkládány do centrálního systému účetních informací státu v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.“.
6. V § 7 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
7. V § 7 se slova „ ,a to ve Finančním zpravodaji č. 12 roku předcházejícího a“ zrušují.
8. Přílohy č. 1 až 8 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.
Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy
1. Organizační složitý státu předkládají do centrálního systému účetních informací státu
1.1 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U;
1.2 čtvrtletně
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U,
b) chronologický přehled rozpočtových opatření ROP 1-04 U,
c) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04;
1.3 ročně výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
Nahrávám...
Nahrávám...