Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zprávy o platbách orgánům správy

19.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41 Zprávy o platbách orgánům správy

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 32a, § 32b,§ 32c, § 32d zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Zprávy o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země

2015   2016–2017  
Zákon neupravuje.   Nové ustanovení zákona týkající se Zprávy o platbách orgánům správy členského státu Evropské Unie nebo třetí země.  

Komentář:

Novela zavádí zcela nový institut tzv. zprávu o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie a třetí země („zpráva o platbách”). Tuto zprávu povinně sestavuje k rozvahovému dni velká účetní jednotka, včetně subjektu veřejného zájmu, s výjimkou vybrané účetní jednotky, činná v těžebním průmyslu, která vykonává jakoukoli činnost související s průzkumem, vyhledáváním, objevováním, rozvojem a těžbou ložisek nerostů, ropy, zásob zemního plynu či jiných látek v souladu s příslušným nařízením Evropské unie a velká účetní jednotka, včetně subjektu veřejného zájmu, s výjimkou vybrané účetní jednotky, činná v odvětví těžby dřeva v původních lesích, která vyvíjí činnosti uvedené v příslušném nařízení Evropské unie.


Zpráva se sestavuje v českém jazyce a české měně. Zprávu nemusí sestavovat účetní jednotka, která je konsolidovanou účetní jednotkou, pokud jsou splněny následující podmínky:

- konsolidující účetní jednotka se řídí právem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a

- platby odváděné touto účetní jednotkou orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země jsou zahrnuty do konsolidované zprávy, kterou sestavuje konsolidující účetní jednotka.


Předtím než bude uveden obsah zprávy o platbách, je nezbytné definovat, co se rozumí termínem „platba” (druh platby). Platbou se rozumí částka, která byla uhrazena, ať už formou peněžitého či nepeněžitého plnění, za výše uvedené činnosti, přičemž se jedná o následující:

- část produkce odváděná jako naturální plnění,

- daň, poplatek a jiné obdobné peněžité plnění placené z výnosů, výroby nebo zisku, s výjimkou spotřební daně, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob nebo daně z prodeje,

- podíl na zisku,

- úplata za uzavření smlouvy, objevení ložiska nebo těžební lokality a výrobu nebo těžbu,

- licenční poplatek, nájemné, plnění za licence a koncese a

- platba za zlepšení infrastruktury.


Obsahem zprávy o platbách jsou