dnes je 23.3.2019
Input:

Změny v zákoně o DPH

14.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2019 či později a také upozorníme na výklady správce daně. Zmíníme i připravované změny v DPH (daňový balíček 2019 a další novinky).

1. Připomenutí dřívějších změn

V úvodu nejprve připomeneme ještě jednu důležitou změnu ze změn provedených v roce 2017 zákonem č. 170/2017 Sb. (daňovým balíčkem) od 1. 7. 2017.

Společnost versus DPH

Je to změna postupu v případě společnosti bez právní osobnosti (dřívějšího sdružení bez právní subjektivity). Od 1. 7. 2017 si každý společník musí plnit své povinnosti samostatně. Změny jsou ve více ustanoveních např. v § 4a odst. 3 ZDPH, § 6a ZDPH, § 13 odst. 4 písm. d) ZDPH, § 14 odst. 3 písm. c) ZDPH, § 73 odst. 7 ZDPH, § 95 ZDPH, § 100 odst. 4 ZDPH, § 101b odst. 2 ZDPH, § 102 odst. 4 ZDPH, § 106c ZDPH a dalších.

Nicméně podle přechodných ustanovení bylo možné (pro společnosti, kdy účastníci byli k 1. 7. 2017 plátci DPH) dřívější postup držet až do 31. 12. 2018. Pro takové společnosti je proto rok 2019 prvním rokem, kdy budou nový postup aplikovat.

Každý společník společnosti bez právní osobnosti tedy nově plní povinnosti vůči DPH samostatně sám za sebe, nikoliv prostřednictvím určeného společníka, jak to bylo před novelou. To mj. znamená, že každý ze společníků si z pohledu DPH sleduje obrat jen sám za sebe (pochopitelně vč. jeho podílu z podnikání ve společnosti), a také se může stát, že někteří společníci budou plátci DPH a jiní nikoliv.

Dané problematice se podrobně věnuje a uvádí příklady Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, která byla zveřejněna 25. 8. 2017 (odkaz: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/Info-GFR-k-uplatnovani-DPH-u-spolecniku-spolecnosti-od-20170701-8716).

2. Schválené změny pro rok 2019

Zákon č. 283/2018 Sb. (sněmovní tisk č. 161)

Zákonem č. 283/2018 Sb. (dle sněmovního tisku č. 161) se s účinností od 1. 1. 2019 mění § 21 odst. 8 ZDPH, tedy stanovení okamžiku, kdy se považuje za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku poskytované na základě smlouvy po dobu delší než 12 měsíců (je to nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato).

Změna spočívá v tom, že se tento postup nepoužije pro službu, která je poskytována na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát (tj. např. odměny advokátů ex offo).

Zákon č. 6/2019 Sb. (sněmovní tisk č. 140)

Druhou schválenou změnou je novela zákonem č. 6/2019 Sb. na základě sněmovního tisku č. 140. Změna spočívá v přeřazení pravidelné hromadné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15% první snížené sazby DPH do 10% druhé snížené sazby DPH. Z tohoto důvodu se do ZDPH dostává nová příloha č. 2a:

CZ-CPA2)   Popis služby1)  
49   pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky  
50   vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel  

1) Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA a výslovně uvedenému slovnímu popisu služby v tabulce.

2) Kódy klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. 1. 2008.

I když se změny podařilo schválit a zákon byl podepsán ještě v roce 2018, ke zveřejnění ve Sbírce zákonů došlo až 17. 1. 2019, a proto je změna účinná od 15 dne po vyhlášení ve Sbírce, tj. od 1. 2. 2019.

3. Návrhy na změny dosud neschválené

Daňový balíček 2019

Sněmovní tisk 206 (stav ke dni zveřejnění tohoto článku: daňový balíček byl dne 30. 1. zamítnut Senátem a vrácen s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny) přináší návrh změn daňových zákonů, vč. novely zákona o DPH. Návrh novely obsahuje 269 bodů změn (a 13 bodů přechodných ustanovení), což je (i vzhledem k velké novele účinné od 1. 7. 2017) neskutečně velké množství změn. V následujícím výčtu uvádíme příklady toho, co by se díky této novele mohlo od 1. 4. 2019 změnit (předpokládaný termín účinnosti):

  • V návaznosti na judikaturu EU má dojít ke změně vymezení ekonomické činnosti, když nová definice zdůrazní vazbu na podmínku vykonávání činnosti s cílem získávat z ní pravidelný příjem (současná úprava zdůrazňuje soustavnost, ale ta je až důsledkem cíle získat pravidelný příjem).

  • Mělo by dojít k rozšíření pojmu nájem o věcná břemena k nemovité věci.

  • Ve vymezení obratu má dojít k zásadní změně, podle níž by se do obratu zahrnovala i úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, bude-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Příkladem může být odprodej