dnes je 28.11.2021

Input:

Změny v zákoně o DPH

26.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Z oblasti DPH připomeneme změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2018 či později a také upozorňujeme na výklady správce daně. Zmíníme i připravované změny v DPH (daňový balíček 2019 a další novinky).

1. Připomenutí dřívějších změn

V úvodu nejprve připomeneme ještě několik dopadů změn provedených v roce 2017, resp. zákonem č. 170/2017 Sb. (daňovým balíčkem) od 1. 7. 2017.

Společnost versus DPH

K těm nejzásadnějším změnám patří změna postupu v případě společnosti bez právní osobnosti (dřívějšího sdružení bez právní subjektivity). Od 1. 7. 2017 by si měl každý společník plnit povinnosti samostatně. Změny jsou ve více ustanoveních - např. v § 4a odst. 3 ZDPH, § 6a ZDPH, § 13 odst. 4 písm. d) ZDPH, § 14 odst. 3 písm. c) ZDPH, § 73 odst. 7 ZDPH, § 95 ZDPH, § 100 odst. 4 ZDPH, § 101b odst. 2 ZDPH, § 102 odst. 4 ZDPH, § 106c ZDPH a dalších.

Každý společník společnosti bez právní osobnosti tedy plní povinnosti vůči DPH samostatně sám za sebe, nikoliv prostřednictvím určeného společníka, jak to bylo před novelou. To mj. znamená, že každý ze společníků si z pohledu DPH sleduje obrat jen sám za sebe (pochopitelně vč. jeho podílu z podnikání ve společnosti), a také se může stát, že někteří společníci budou plátci DPH a jiní nikoliv.

Je zřejmé, že to není pro mnohé společnosti vůbec jednoduché. Proto přechodné ustanovení hovoří o tom, že bude možnost zachovat postup podle úpravy platné do 30. 6. 2017 až do 31. 12. 2018. Pozor však na to, že se zmíněné přechodné ustanovení týká jen takových společností, v nichž se členové stali plátci do 30. 6. 2017. Pokud by se jednalo o společnost, v níž byli všichni členové k 1. 7. 2017 neplátci, pak se dané přechodné ustanovení využít nedá a povinnost vůči DPH v roce 2018 musí být řešena podle nových pravidel.

Dané problematice se podrobně věnuje a uvádí příklady Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, která byla zveřejněna 25. 8. 2017.

Informace GFŘ ke změnám od 1. 7. 2017

Připomínáme také další informace GFŘ ke změnám platným od 1. 7. 2017:

 • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH z 15. 6. 2017,

 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně a úpravy odpočtu z 15. 6. 2017,

 • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017, zveřejněné 15. 6. 2017, a

 • Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona o DPH ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017, která již má i Dodatek č. 1 (z 2. 8. 2017).

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

Novela účinná od 1. 7. 2017 přinesla též nový institut nespolehlivé osoby a rozšířila pravidla pro označování nespolehlivého plátce také na následující případy:

 • registrací nespolehlivé osoby coby plátce se tato stává současně nespolehlivým plátcem,

 • stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem, a

 • dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci.

Blíže změnu okomentoval správce daně, a to v Informaci GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky, publikované 15. 6. 2017.

Navíc od 1. 1. 2018 dochází k rozšíření podmínek, za kterých správce daně rozhodne o nespolehlivosti plátce, a to konkrétně o situaci, kdy dojde ke zvýšení plátcem tvrzené daně na výstupu minimálně o více než 500 tisíc korun a doměřenou daň plátce neuhradí ve lhůtě dané platebním výměrem. Více viz Informace GFŘ k aplikaci § 106a ZDPH (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení (ve znění dodatku č. 4) z 19. 12. 2017.

2. Změny ZDPH v roce 2018

Změna zákonem č. 225/2017 Sb.

Zákon o DPH byl novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. (dle sněmovního tisku č. 927), kterým se měnil hlavně stavební zákon. Jde o dvě změny v § 56 ZDPH, tedy pro dodání vybrané nemovité věci, a obě jsou účinné od 1. 1. 2018:

 • První z nich je pouze technického charakteru, když se v definici stavebního pozemku (§ 56 odst. 2 ZDPH) doplňuje, že jím může být též pozemek v případě existence společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, což je nový institut ze stavebního zákona, platný také od 1. 1. 2018 (jehož cílem má být zrychlení stavebních řízení v některých případech).

 • Druhá změna je mnohem podstatnější. Z § 56 odst. 3 ZDPH, který řeší osvobozené dodání vybrané nemovité věci, totiž novela vypustila testování v návaznosti na započetí užívání. Rozhodující tak je jen první kolaudace nebo kolaudace po podstatné změně (bohužel ani tato novela definici podstatné změny nepřináší).

Tato změna je doplněna přechodným ustanovením, podle něhož se použije staré znění zákona v situaci, kdy počátek lhůty pro osvobození podle úpravy účinné do 31. 12. 2017 nastane také do 31. 12. 2017.

Změna zákonem č. 371/2017 Sb.

Další novelou ZDPH je zákon č. 371/2017 Sb. (dle sněmovního tisku č. 1060), přinášející změnu některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. V ZDPH novela provedla dvě změny:

 • Od 1. 1. 2018 je opět obsahem § 101d odst. 1 ZDPH úprava náležitostí kontrolního hlášení (připomeňme, že nález Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. toto ustanovení v původním tvaru pro neústavnost zrušil k 31. 12. 2017). Zda se však něco změnilo, to posuďte sami (my se domníváme, že bylo víceméně jen naplněno ustanovení ve smyslu „vlk se nažral a koza zůstala celá”):

Původní znění (zrušené Ústavním soudem)   Nové ustanovení (doplněné novelou)  
V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.   V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:
 1. identifikační a kontaktní údaje plátce,
 2. údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
 3. údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
 4. identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.
 
 • Od 13. 1. 2018 platí úprava § 54 ZDPH - Finanční činnosti (osvobozené bez nároku na odpočet), kdy byly pozměněny v odst. 1 písmena d) a e) tak, aby vyhovovaly terminologii nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

3. Další výklady správce daně

Aktuality v oblasti DPH doplňujeme upozorněním na zajímavé informace vydané v poslední době správcem daně. Konkrétně jde o:

 • Informaci k problematice registrace k DPH z 19. 12. 2017, obsahující základní přehled o problematice registrace k DPH zaměřený na registraci plátce a registraci identifikované osoby,

 • Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů

Nahrávám...
Nahrávám...